26 Νοεμβρίου 2015

Εθνική Τράπεζα: Το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου

Η Εθνική Τράπεζα έθεσε στη διάθεση του επενδυτικού κοινού το εγκριθέν, στην από 24.11.2015 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Ενημερωτικό Δελτίο (το Ενημερωτικό Δελτίο) αναφορικά με

(α) τη Δημόσια Προσφορά στην Ελλάδα μέχρι και 1.000.000.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας €0,30 και τιμής διάθεσης €0,30 ανά μετοχή της Τράπεζας (όπως έχουν διαμορφωθεί μετά τη μείωση του συνολικού αριθμού των παλαιών κοινών ονομαστικών μετοχών της Τράπεζας από 3.533.149.631 σε 235.543.309 νέες κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές της Τράπεζας, με συνένωση των παλαιών κοινών ονομαστικών μετοχών (reverse split), με αναλογία 15 παλαιές κοινές μετοχές της Τράπεζας προς 1 νέα κοινή μετοχή της Τράπεζας), που θα εκδοθούν από την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Τράπεζας που αποφάσισε η από 17.11.2015 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της και

(β) την εισαγωγή στην Αγορά Αξιών του Χρηματιστήριου Αθηνών (Χ.Α.) έως 14.940.000.000 νέων κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών της Τράπεζας που θα προκύψουν από την Αύξηση (οι Νέες Μετοχές) του Μετοχικού Κεφαλαίου της Τράπεζας που αποφάσισε η από 17.11.2015 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της και η οποία δύναται να καλυφθεί εν μέρει με καταβολή μετρητών και εν μέρει με εισφορά εις είδος (η Αύξηση).

Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα (
Ημ/νία και Γεγονός) της Αύξησης παρατίθεται κατωτέρω:

24 Νοεμβρίου 2015: Έγκριση Ενημερωτικού Δελτίου από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
24 Νοεμβρίου 2015: Δημοσίευση Ανακοίνωσης για τη διάθεση του Ενημερωτικού Δελτίου στην ιστοσελίδα της Τράπεζας, της ΕΧΑΕ και στο Η.Δ.Τ. του Χ.Α.
24 Νοεμβρίου 2015: Δημοσίευση του εγκεκριμένου Ενημερωτικού Δελτίου (ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Τράπεζας, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Χ.Α.)
24 Νοεμβρίου 2015: Ανακοίνωση της Έγκρισης από την Ε.Χ.Α.Ε. του Reverse Split
25 Νοεμβρίου 2015: Δημοσίευση Ανακοίνωσης για τη διάθεση του Ενημερωτικού Δελτίου στον Ημερήσιο Τύπο
30 Νοεμβρίου 2015: Προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της Τράπεζας λόγω Reverse Split
30 Νοεμβρίου 2015: Έναρξη Δημόσιας Προσφοράς στην Ελλάδα
2 Δεκεμβρίου 2015: Λήξη Δημοσίας Προσφοράς στην Ελλάδα
3 Δεκεμβρίου 2015: Έναρξη διαπραγμάτευσης των υφιστάμενων μετοχών της Τράπεζας μετά το Reverse Split
4 Δεκεμβρίου 2015: Ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της Τράπεζας, της ΕΧΑΕ και στο Η.Δ.Τ. του Χ.Α. για την έκβαση της Δημόσιας Προσφοράς στην Ελλάδα
8 Δεκεμβρίου 2015: Πιστοποίηση της Καταβολής της Αύξησης
9 Δεκεμβρίου 2015: Έγκριση της τροποποίησης του Καταστατικού της Τράπεζας λόγω της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου στο πλαίσιο του ΕΕΜ και από το Υπουργείο Οικονομίας
9 Δεκεμβρίου 2015: Ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της Τράπεζας, της ΕΧΑΕ και στο Η.Δ.Τ. του Χ.Α. για την τελική κάλυψη της Συνολικής Αύξησης
10 Δεκεμβρίου 2015: Έγκριση από το Χ.Α. της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των Νέων Μετοχών *
10 Δεκεμβρίου 2015: Ανακοίνωση στο Η.Δ.Τ. και στην ιστοσελίδα του Χ.Α. και της Τράπεζας για την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών της Τράπεζας
11 Δεκεμβρίου 2015: Πίστωση των Νέων Μετοχών στο Λογαριασμό Αξιών στο ΣΑΤ των δικαιούχων μετόχων
14 Δεκεμβρίου 2015: Έναρξη διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών

* Τελεί υπό την αίρεση της συνεδρίασης του αρμόδιου οργάνου της ΕΧΑΕ κατά την ανωτέρω ημερομηνία.

Σημειώνεται ότι το παραπάνω χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από πολλούς αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί.

Σε κάθε περίπτωση θα υπάρξει ενημέρωση του επενδυτικού κοινού με σχετική ανακοίνωση.

Οι Νέες Μετοχές θα αποτελέσουν αντικείμενο αίτησης εισαγωγής προς διαπραγμάτευση στη Κύρια Αγορά της Αγοράς Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των Νέων Μετοχών απαιτείται η προηγούμενη έγκριση της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.

Το Ενημερωτικό Δελτίο, όπως εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς την 24.11.2015, είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα: (i) του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.helex.gr), (ii) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (www.hcmc.gr), και (iii) της Τράπεζας (www.nbg.gr), καθώς και σε έντυπη μορφή, εφόσον ζητηθεί, δωρεάν στα κατά τόπους καταστήματα της Τράπεζας κατά τη διάρκεια της Δημόσιας Προσφοράς. 

Πηγή: www.capital.gr 26.11.2015

2 σχόλια:

  1. ΕΊΝΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΉ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ! τι λέτε:

    ΑπάντησηΔιαγραφή
    Απαντήσεις
    1. 'Ολες οι επενδύσεις έχουν ρίσκο. Παρ' όλα αυτά με τα σημερινά δεδομένα φαίνεται ότι είναι μια καλή επένδυση. Από την ημέρα ανακοίνωσης της τιμής προσφοράς των ξένων κλπ επενδυτών (0,02 ευρώ/μετοχή) στην ΑΜΚ η τιμή της μετοχής σημειώνει αλλεπάλληλες πτώσεις. Σήμερα στο χρηματιστήριο η ΕΤΕ έκλεισε στα 0,097 ευρώ με πτώση 25%. Εντούτοις υπάρχει ακόμη περιθώριο, αν και η τιμή των 0,02 (ή 0,30 μετά το Reverse Split) αποτελεί κάτι σαν μαγνήτης. Όπως είπαμε κάθε επένδυση έχει ρίσκο.

      Διαγραφή