9 Σεπτεμβρίου 2017

ΤτΕ: Οι εκτεταμένες διαγραφές δανείων μείωσαν τα ΜΕΑ των Τραπεζών

Κατά 5,2% ή 5,7 δισεκ. ευρώ μειώθηκε το ύψος των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (ΜΕΑ) των Τραπεζών, σε σχέση με το Μάρτιο του 2016 όπου τα ΜΕΑ έφθασαν στο υψηλότερό τους επίπεδο, όπως αναφέρει η σχετική Έκθεση για τους Επιχειρησιακούς Στόχους της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ) με ημερομηνία αναφοράς την 30 Ιουνίου 2017. Και, μεταξύ άλλων, σημειώνει ότι: 

Οι εκτεταμένες διαγραφές δανείων, που ανήλθαν σε € 3,3 δισεκ. για το πρώτο μισό του έτους, ήταν το σημαντικότερο μέσο μείωσης των ΜΕΑ. Η μείωση των ΜΕΑ που προήλθε από εισπράξεις, ρευστοποιήσεις και πωλήσεις ήταν περιορισμένη. Αξιοσημείωτο είναι ότι στο σύνολο των χαρτοφυλακίων το 15% των ΜΕΑ τελεί υπό καθεστώς αίτησης για υπαγωγή σε νομική προστασία. 

Πάντως ο δείκτης ΜΕΑ παραμένει υψηλός στα περισσότερα χαρτοφυλάκια των τραπεζών. Στο τέλος του Ιουνίου του 2017, ο δείκτης ΜΕΑ άγγιζε το 42,7% για το στεγαστικό, το 53,6% για το καταναλωτικό και το 44,4% για το επιχειρηματικό χαρτοφυλάκιο. 

Όμως η κάλυψη από προβλέψεις σε επίπεδο συστήματος αγγίζει το 48,3% τον Ιούνιο του 2017. Εφόσον συμπεριληφθεί στις προβλέψεις και η αξία των εξασφαλίσεων, η κάλυψη των ΜΕΑ που επιτυγχάνεται είναι σχεδόν πλήρης.

Οι τράπεζες έθεσαν ως στόχο τη μείωση του υπολοίπου των ΜΕΑ κατά 38% για την περίοδο Ιουνίου 2016 – Δεκεμβρίου 2019. Έτσι υπόλοιπο των ΜΕΑ αναμένεται να διαμορφωθεί από τα 106,9 δισεκ. ευρώ τον Ιούνιο του 2016 (και τα 103,4 δισεκ. ευρώ τον Ιούνιο του 2017) στα 66,7 δισεκ. ευρώ στο τέλος του 2019. 

Πιο αναλυτικα στην Έκθεση για τους Επιχειρησιακούς Στόχους Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (ΜΕΑ) της Τράπεζας της Ελλάδος αναφέρονται, μεταξύ άλλων, τα εξής: 

 Α. Στοιχεία ποιότητας ενεργητικού Ιουνίου 2017 

Με στοιχεία Ιουνίου 2017, το ύψος των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (ΜΕΑ) (1) μειώθηκε κατά 2,0% και 3,2% συγκριτικά με το τέλος του Μαρτίου 2017 και του Δεκεμβρίου 2016 αντίστοιχα, αγγίζοντας τα 102,9 δισεκ. ευρώ ή το 44,9% των συνολικών ανοιγμάτων (2). Σε σχέση με το Μάρτιο του 2016, όπου τα ΜΕΑ έφθασαν στο υψηλότερο επίπεδο, παρατηρείται μείωση κατά 5,2% ή 5,7 δισεκ. ευρώ. 

Ο τριμηνιαίος δείκτης αθέτησης (default rate) παρέμεινε σε επίπεδα άνω του 2%, ξεπερνώντας το ρυθμό αποκατάστασης της τακτικής εξυπηρέτησης δανείων (cure rate) και καθιστώντας τις εκτεταμένες διαγραφές δανείων το σημαντικότερο μέσο μείωσης των ΜΕΑ. Οι διαγραφές δανείων ανήλθαν σε €1,9 δισεκ. για το δεύτερο τρίμηνο, αγγίζοντας τα €3,3 δισεκ. για το πρώτο μισό του έτους. Οι σημαντικότερες εισροές ΜΕΑ για το δεύτερο τρίμηνο παρατηρήθηκαν στο στεγαστικό χαρτοφυλάκιο, αλλά αντισταθμίστηκαν από τον υψηλό ρυθμό αποκατάστασης της τακτικής εξυπηρέτησης δανείων στο εν λόγω χαρτοφυλάκιο. Η μείωση των ΜΕΑ που προήλθε από εισπράξεις, ρευστοποιήσεις και πωλήσεις ήταν περιορισμένη. Όπως προαναφέρθηκε, τον κυριότερο παράγοντα μείωσης αποτέλεσαν οι διαγραφές, ιδιαίτερα στο επιχειρηματικό και το καταναλωτικό χαρτοφυλάκιο. 

Αξιοσημείωτο είναι το ποσοστό των ΜΕΑ που τελεί σε καθεστώς αίτησης για υπαγωγή σε νομική προστασία. Στο σύνολο των χαρτοφυλακίων το 15% των ΜΕΑ τελεί υπό καθεστώς αίτησης για υπαγωγή σε νομική προστασία, ενώ στο στεγαστικό το ποσοστό ξεπερνά το 30%. 

Ο δείκτης ΜΕΑ παραμένει υψηλός στα περισσότερα χαρτοφυλάκια. Στο τέλος του Ιουνίου του 2017, ο δείκτης ΜΕΑ άγγιζε το 42,7% για το στεγαστικό, το 53,6% για το καταναλωτικό και το 44,4% για το επιχειρηματικό χαρτοφυλάκιο. Στο επιχειρηματικό χαρτοφυλάκιο, η μεγαλύτερη συγκέντρωση ΜΕΑ παρατηρείται στο χαρτοφυλάκιο των ελεύθερων επαγγελματιών και πολύ μικρών επιχειρήσεων (δείκτης ΜΕΑ: 67,8%), καθώς και στο χαρτοφυλάκιο των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ - δείκτης ΜΕΑ: 59,8%). Σταθερά καλύτερες επιδόσεις παρατηρούνται στο χαρτοφυλάκιο των μεγάλων επιχειρήσεων (δείκτης ΜΕΑ: 25,0%) και στα ναυτιλιακά δάνεια (δείκτης ΜΕΑ: 36,8%). 

Η κάλυψη από προβλέψεις σε επίπεδο συστήματος έχει μειωθεί περαιτέρω, αγγίζοντας το 48,3% τον Ιούνιο του 2017, από 49,1% το Μάρτιο, κυρίως λόγω των εκτεταμένων διαγραφών της περιόδου. Εφόσον συμπεριληφθεί στις προβλέψεις και η αξία των εξασφαλίσεων (με ανώτατη αξία το υπόλοιπο του δανείου προ προβλέψεων απομείωσης), η κάλυψη των ΜΕΑ που επιτυγχάνεται είναι σχεδόν πλήρης. 

Β. Επιχειρησιακοί Στόχοι Πιστωτικών Ιδρυμάτων 

Το Σεπτέμβριο του 2016, οι ελληνικές εμπορικές και συνεταιριστικές τράπεζες υπέβαλαν τους επιχειρησιακούς τους στόχους για τα ΜΕΑ, βάσει των δικών τους μακροοικονομικών παραδοχών και στρατηγικών διαχείρισης.

Το αρχικό υπόλοιπο των ΜΕΑ (Ιούνιος 2016) για το σύνολο των ελληνικών εμπορικών και συνεταιριστικών τραπεζών αγγίζει τα 106,9 δισεκ. ευρώ (σημειώνεται ότι στα αναφερόμενα ανοίγματα δεν περιλαμβάνονται εκτός ισολογισμού στοιχεία ύψους 1,5 δισεκ. ευρώ περίπου). Οι τράπεζες έθεσαν ως στόχο τη μείωση του υπολοίπου των ΜΕΑ κατά 38% για την περίοδο Ιουνίου 2016 – Δεκεμβρίου 2019, διαμορφώνοντας το αναμενόμενο υπόλοιπο των ΜΕΑ στα 66,7 δισεκ. ευρώ στο τέλος του 2019. 

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των τραπεζών, το μεγαλύτερο ποσοστό της μείωσης θα επιτευχθεί κατά τα δύο τελευταία έτη, το 2018 και το 2019. Η μείωση εκτιμάται ότι θα προέλθει κυρίως από τις επιτυχείς ρυθμίσεις δανείων (δηλαδή την αποκατάσταση της τακτικής εξυπηρέτησης δανείων που βρίσκονται επί του παρόντος σε καθυστέρηση), από διαγραφές δανείων, καθώς και, σε μικρότερο βαθμό, από ρευστοποιήσεις εξασφαλίσεων, εισπράξεις και μεταβιβάσεις δανείων. Αντίθετα, αρνητική συμβολή στην περαιτέρω μείωση των υπολοίπων MEA εκτιμάται ότι θα έχει η συσσώρευση νέων MEA, η οποία αναμένεται τουλάχιστον μέχρι το τέλος του 2017. Με βάση τα ανωτέρω, εκτιμάται ότι στο τέλος του 2019 ο δείκτης ΜΕΑ θα υποχωρήσει στο 33,9%. (...)

Σημειώσεις: 
(1) Σύμφωνα με τους ορισμούς της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΒΑ), στα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα περιλαμβάνονται δάνεια με καθυστέρηση μεγαλύτερη των 90 ημερών και δάνεια αβέβαιης είσπραξης χωρίς τη ρευστοποίηση εξασφάλισης, ανεξαρτήτως ημερών καθυστέρησης (ΕΒΑ, Annex V. Part 2. 145-162). 
2 Περιλαμβάνονται τα εκτός ισολογισμού στοιχεία. Εξαιρουμένων των στοιχείων αυτών και ενήμερου δανείου στο Ελληνικό Δημόσιο, το οποίο έχει εξαιρεθεί από τη στοχοθεσία, το ύψος των ΜΕΑ μειώθηκε κατά 1,9% κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2017 στα 101,8 δισεκ. ευρώ ή σε 50,5% των συνολικών ανοιγμάτων. 

Πηγή: bankofgreece.gr 

Ολόκληρη η έκθεση, που δημοσιεύτηκε στις 6 Σεπτεμβρίου 2017, στο:
bankofgreece.gr_September_2017.pdf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου