21 Δεκεμβρίου 2012

Συνολικές ζημιές 4,9 δισ. ευρώ το 9μηνο του 2012 οι 4 μεγάλες ελληνικές τράπεζες.

Στα 27,4 δισ. ευρώ οι ανάγκες ανακεφαλαιοποίησής τους

Συνολικές ζημιές 4.890 εκατ. ευρώ παρουσίασαν το 9μηνο του 2012 οι 4 μεγάλες ελληνικές τράπεζες (Εθνική Τράπεζα, Alpha Bank, Eurobank και Τράπεζα Πειραιώς), με βάση τις οικονομικές καταστάσεις που δημοσίευσαν τις τελευταίες ημέρες, ως αποτέλεσμα αφενός μεν της μείωσης των εσόδων (απόρροια του ευρύτερου δυσμενούς περιβάλλοντος) και αφετέρου των αυξημένων προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις. 

Παράλληλα στα 27.400 εκατ. ευρώ προσδιορίζονται οι συνολικές ανάγκες ανακεφαλαιοποίησης των ιδίων τραπεζών.

Ειδικότερα: 


Εθνική Τράπεζα: Ζημιές 2,454 δισ. ευρώ στο εννεάμηνο του 2012 για τον όμιλο. Στα 9,7 δισ. ευρώ οι ανάγκες ανακεφαλαιοποίησης. 

Alpha Bank: Ζημιές 711,8 εκατ. ευρώ στο 9μηνο του 2012. Στα 4,6 δισ. ευρώ οι συνολικές ανάγκες ανακεφαλαιοποίησης.

Eurobank: Ζημιές για τον όμιλο της Eurobank που διαμορφώθηκαν στα 1,095 δισ. ευρώ στο 9μηνο του 2012. Στα 5,8 δισ. ευρώ οι ανάγκες ανακεφαλαιοποίησης

Τράπεζα Πειραιώς: Στα 629 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν οι ζημιές, μετά από φόρους, στο 9μηνο του 2012. Οι συνολικές ανάγκες ανακεφαλαιοποίησης προσδιορίστηκαν στο ποσό των 7,3 δισ. ευρώ.

Ακολουθούν ορισμένα μεγέθη (συνοπτικά) με βάση τα δημοσιευμένα αποτελέσματα 9μήνου των 4 τραπεζών:

Εθνική Τράπεζα:
Με ζημιές 2,454 δισ. ευρώ έκλεισε το εννεάμηνο του 2012 για τον όμιλο της Εθνικής Τράπεζας. 
Οι συνολικές κεφαλαιακές ανάγκες της Εθνικής Τράπεζας ανέρχονται σε 9,7 δισ. ευρώ, με τα 7,4 δισ. ευρώ να έχουν ήδη εκταμιευθεί το Μάιο από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητος (ΤΧΣ). 
Σημαντική ήταν η συνεισφορά της θυγατρικής στην Τουρκία Finansbank με καθαρά κέρδη ύψους 400 εκατ. ευρώ, για το εννεάμηνο του 2012 καταγράφοντας ετήσια αύξηση 38%. Διενέργεια προβλέψεων ύψους περίπου €1,9 δισ. στο εννεάμηνο, εκ των οποίων €1,5 δισ. στην Ελλάδα. 
Στο γ’ τρίμηνο οι καταθέσεις παρέμειναν αμετάβλητες, στα €36,7 δισ., σε σχέση με το β’ τρίμηνο, γεγονός που καταδεικνύει την επιστροφή της εμπιστοσύνης των Ελλήνων καταθετών.
Το ύψος των δανείων σε καθυστέρηση του Ομίλου ως προς το σύνολο των χορηγήσεων διαμορφώθηκε στο 18%. Ειδικότερα, στην Ελλάδα, το ποσοστό ανήλθε σε 21,9% έναντι 13% στο τέλος του 2011. 
Η επικείμενη συγχώνευση με την Eurobank αναμένεται να ισχυροποιήσει την εγχώρια και διεθνή θέση του Ομίλου. 


Alpha Bank:

Με ζημιές 711,8 εκατ. ευρώ έκλεισε το 9μηνο του 2012 για την Alpha Bank. 
Οι συνολικές κεφαλαιακές ανάγκες της Alpha Bank ανέρχονται σε 4,6 δισ. ευρώ, με 2,9 δισ. ευρώ να έχουν ήδη εκταμιευθεί από το ΤΧΣ. 
Οι προβλέψεις για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου ανήλθαν σε 1,170 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 41,5% σε ετήσια βάση. 
Περιορισμός του λειτουργικού κόστους κατά 5,6% σε ετήσια βάση. Όμως και τα βασικά λειτουργικά έσοδα παρουσίασαν μείωση κατά 15,3% σε ετήσια βάση. Μείωση του Ενεργητικού κατά 8,9%, σε ετήσια βάση. 
Τα υπόλοιπα των καταθέσεων ανέρχονται σε Ευρώ 26,3 δισ. στο τέλος Σεπτεμβρίου 2012, καταγράφοντας αύξηση κατά Ευρώ 0,7 δισ. το γ΄ τρίμηνο και μείωση κατά Ευρώ 3,1 δισ. από τις αρχές του έτους. Η χρηματοδότηση της Alpha Bank από Κεντρικές Τράπεζες ανέρχεται σε Ευρώ 25,5 δισ.
Ο Δείκτης καθυστερήσεων ανέρχεται στο 20,9%, με τις σωρευτικές προβλέψεις σε Ευρώ 4,1 δισ., αντανακλώντας έναν δείκτη καλύψεως των καθυστερήσεων 43%.
Η ολοκλήρωση της εξαγοράς της Εμπορικής Τραπέζης αναμένεται να ενισχύσει την ηγετική θέση της Τραπέζης στην ελληνική αγορά. 


Eurobank:

Σε επίπεδο 9μήνου 2012 οι ζημιές για τον όμιλο της Eurobank διαμορφώθηκαν στα 1,095 δισ. ευρώ. Oι συνολικές ανάγκες ανακεφαλαιοποίησης της Eurobank, προσδιορίζονται σε € 5,8 δισ.
Σε ό,τι αφορά τις καταθέσεις πελατών της Eurobank στην Ελλάδα μειώθηκαν κατά € 3 δισ. το Β΄ τρίμηνο σε σχέση με το Α΄ τρίμηνο του 2012 (λόγω της πολιτικής αβεβαιότητας), αυξήθηκαν όμως κατά € 1 δισ. το Γ΄τρίμηνο του έτους. Στο εξωτερικό, οι καταθέσεις πελατών σημείωσαν σημαντική αύξηση. 
Τα καθαρά έσοδα από τόκους υποχώρησαν κατά 4% στο γ΄ τρίμηνο του έτους. Το λειτουργικό κόστος κατέργραψε περαιτέρω μείωση κατά 5% στο γ’ τρίμηνο. 
Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια αυξήθηκαν στο 17% του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων, από 14% το α΄ τρίμηνο του 2012. 
Οι προβλέψεις για επισφάλειες ενισχύθηκαν σε ετήσια βάση κατά 23,3% και ανήλθαν σε 1,2 δισ. ευρώ συνολικά στο 9μηνο, καλύπτοντας το 53% των μη εξυπηρετούμενων δανείων (χωρίς να υπολογίζονται οι πρόσθετες εξασφαλίσεις). 


Τράπεζα Πειραιώς

Στα 629 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν οι ζημιές, μετά από φόρους, για τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες της Τράπεζας Πειραιώς στο 9μηνο του 2012. Το σύνολο των κεφαλαίων μέσω του ΤΧΣ προσδιορίστηκε στο ποσό των 7,3 δισ. ευρώ (συν 0,5 δισ. ευρώ για την ΑΤΕbank). 
Oι συνολικές προβλέψεις διατηρήθηκαν σε υψηλό επίπεδο (1,8 δισ. ευρώ), εκ των οποίων 1,4 δισ. ευρώ αφορούν προβλέψεις δανείων. 
Το λειτουργικό κόστος διατηρήθηκε σταθερό σε ετήσια βάση παρά την ενσωμάτωση της ΑΤΕbank από 27 Ιουλίου 2012, ενώ σε συγκρίσιμη βάση το λειτουργικό κόστος 9μήνου του Ομίλου Πειραιώς (χωρίς την ATEbank) υποχώρησε κατά 8% έναντι του αντιστοίχου 9μήνου του 2011. 
Τα δάνεια προ προβλέψεων διαμορφώθηκαν στα € 46,6 δισ., ενώ οι συνολικές καταθέσεις στα € 33,3 δισ. Ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις βελτιώθηκε στο 126% το Σεπτ. 2012.
Ο δείκτης των δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών ανήλθε στο 18%, ο δε δείκτης κάλυψης των δανείων σε καθυστέρηση από συσσωρευμένες προβλέψεις στο 55%. Ο δείκτης συσσωρευμένων προβλέψεων προς το σύνολο των δανείων ανήλθε στο 9,9%.
Το δίκτυο καταστημάτων του Ομίλου στο τέλος Σεπτεμβρίου 2012 αριθμούσε 1.244 μονάδες (793 καταστήματα στην Ελλάδα και 451 σε 9 χώρες στο εξωτερικό), ενώ το ανθρώπινο δυναμικό ανερχόταν σε 17.359 άτομα (11.057 στην Ελλάδα και 6.303 στο εξωτερικό).

------------------------------------
Πηγές: Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις 9μήνου 2012 τραπεζών, σχετικές ανακοινώσεις τραπεζών και Capital.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου