31 Αυγούστου 2017

Τα αποτελέσματα των Τραπεζών το α' εξάμηνο του 2017

Εθνική Τράπεζα: Αύξηση 19% των κερδών προ προβλέψεων
Alpha Bank: Κέρδη μετά από φόρους 118 εκατ. ευρώ στο εξάμηνο
Eurobank: Καθαρά κέρδη 76 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο
Τρ. Πειραιώς: Κέρδος 7 εκατ. ευρώ το β' τρίμηνο 

Αναλυτικά, με βάση όσα ανακοίνωσαν χθες και σήμερα οι 4 Τράπεζες:

Εθνική Τράπεζα

Αύξηση των οργανικών κερδών προ προβλέψεων στην Ελλάδα (+19% σε ετήσια βάση) ανακοίνωσε η Εθνική Τράπεζα για το α' εξάμηνο του 2017.

Συγκεκριμένα, διαμορφώθηκαν σε €448 εκατ., αντανακλώντας, όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση, τη θετική επίδοση των καθαρών εσόδων από προμήθειες (+81% σε ετήσια βάση) και τη σημαντική περιστολή των λειτουργικών δαπανών (-9% σε ετήσια βάση).

Στην Ελλάδα, το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο βελτιώθηκε κατά 30 μ.β. σε ετήσια βάση ανερχόμενο σε 304 μ.β. το α' εξάμηνο του 2017, παρά τη μικρή υποχώρηση των καθαρών εσόδων από τόκους σε €764 εκατ. (-2% σε ετήσια βάση), ως αποτέλεσμα της δανειακής απομόχλευσης αντανακλώντας την αβεβαιότητα κατά το α' εξάμηνο στην εγχώρια αγορά.

Οι εγχώριες λειτουργικές δαπάνες μειώθηκαν κατά 9% σε ετήσια βάση το α' εξάμηνο του 2017, οδηγώντας το δείκτη κόστους προς οργανικά έσοδα σε επίπεδα κάτω του 50%. Οι δαπάνες προσωπικού μειώθηκαν κατά 13% σε ετήσια βάση, αντικατοπτρίζοντας, όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, την επιτυχία του Προγράμματος Εθελουσίας Εξόδου Προσωπικού, το οποίο ολοκληρώθηκε το 2016 και αφορούσε το 10% περίπου του προσωπικού στην Ελλάδα.

Οι εγχώριες προβλέψεις για επισφαλή δάνεια αποκλιμακώθηκαν κατά 14% σε τριμηνιαία βάση σε €199 εκατ. το β’ τρίμηνο του 2017.

Τα κέρδη μετά φόρων σε επίπεδο Ομίλου διαμορφώθηκαν σε οριακά θετικά επίπεδα το α' εξάμηνο του 2017, λαμβάνοντας υπόψη το κέρδος από την επικείμενη ολοκλήρωση της πώλησης της Εθνικής Ασφαλιστικής, καθώς και την απομείωση της αξίας των Banca Romaneasca και Vojvodjanska Banka κατά €151 εκατ., ως αποτέλεσμα των σχετικών συμφωνιών πώλησής τους.

Τα εγχώρια μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (NPEs) μειώθηκαν κατά 0,3 δισ. σε τριμηνιαία βάση το β' τρίμηνο του 2017, ενώ οι εγχώριοι δείκτες κάλυψης των 
NPEs και δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών από σωρευμένες προβλέψεις διαμορφώθηκαν σε 56% και 75%. Οι δείκτες Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων και δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών διαμορφώθηκαν σε 45% και 34% στην Ελλάδα. 

Η χρηματοδότηση μέσω ΕLA μειώθηκε κατά €3,0 δισ. από την αρχή του χρόνου σε €2,6 δισ. Η χρηματοδότηση από το Ευρωσύστημα διαμορφώθηκε σε €6,8 δισ. από €12,3 δισ. το τέλος του δ' τριμήνου 2016.

Όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση, η επικείμενη ολοκλήρωση των αποεπενδύσεων από την Εθνική Ασφαλιστική, τη Banca Romaneasca και Vojvodjanska Banka θα ενισχύσει τη ρευστότητα της ΕΤΕ κατά περίπου €1,7 δισ., μειώνοντας την εξάρτηση της τράπεζας από το μηχανισμό ELA ισόποσα, ενώ ο στόχο της τράπεζας για την πλήρη απεξάρτηση από τον μηχανισμό ELA θεωρείται εφικτός.

Ο δείκτης CET 1 ανέρχεται σε 16,5% (2) και σε 16,3%2 με πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ, ενσωματώνοντας την αρνητική επίπτωση (-38 μ.β.) από την πώληση των θυγατρικών της ΕΤΕ σε Σερβία και Ρουμανία σε τιμή χαμηλότερη από την εύλογη αξία τους. 

Alpha Bank

Κερδοφόρο ήταν το αποτέλεσμα του πρώτου εξαμήνου για την Alpha Bank. Συγκεκριμένα, τα κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν σε 118 εκατ. ευρώ. Συμπεριλαμβανομένης της επιπτώσεως των ζημιών από διακοπείσες δραστηριότητες, τα κέρδη μετά από φόρους διαμορφώνονται σε 49,6 εκατ. ευρώ.

Τα κύρια αποτελέσματα προ προβλέψεων ανήλθαν σε 622,4 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο 2017, αυξημένα κατά 5,1% σε ετήσια βάση.

Τα λειτουργικά έξοδα μειώθηκαν κατά 4,9% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν το α΄ εξάμηνο 2017 σε 559,8 εκατ. ευρώ.

Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση, ο δείκτης εξόδων/εσόδων διαμορφώνεται σε 46,2%, ποσοστό που συνιστά την καλύτερη επίδοση μεταξύ των ελληνικών τραπεζών.

Τα υπόλοιπα καταθέσεων για τον Όμιλο ανήλθαν σε 34,0 δισ. ευρώ στο τέλος Αυγούστου 2017, αυξημένα κατά 1,1 δισ. ευρώ σε σχέση με το τέλος Δεκεμβρίου 2016.

Η χρηματοδότηση από τις Κεντρικές Τράπεζες μειώθηκε κατά 2 δισ. ευρώ το β΄ τρίμηνο 2017. Τον Αύγουστο 2017, η χρηματοδότηση μέσω του Εκτάκτου Μηχανισμού Ρευστότητας της Τραπέζης της Ελλάδος (ELA) της Τραπέζης, διαμορφώθηκε σε 9,1 δισ. ευρώ, μειωμένη κατά 4,1 δισ. ευρώ από τις αρχές του έτους.

Τα δάνεια σε καθυστέρηση στην Ελλάδα σημείωσαν πτώση κατά 0,7 δισ. ευρώ σε τριμηνιαία βάση. Αντίστοιχα, μειώθηκαν τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα κατά 0,5 δισ. ευρώ το β΄ τρίμηνο 2017.

Οι προβλέψεις για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου διαμορφώθηκαν σε 463,4 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο 2017, μειωμένες κατά 23,5% σε ετήσια βάση, και αντιστοιχούν σε 155 μονάδες βάσεως.

Στη σχετική ανακοίνωση τονίζεται ακόμη ότι η κεφαλαιακή βάση είναι ισχυρή, με Δείκτη Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) σε 17,9%, ενισχυμένο κατά 74 μονάδες βάσεως σε τριμηνιαία βάση. Τα ενσώματα ίδια κεφάλαια ενισχύθηκαν σε 9 δισ. ευρώ, τα υψηλότερα μεταξύ των ελληνικών τραπεζών.

Eurobank: Καθαρά κέρδη 40 εκατ. ευρώ το β' τρίμηνο

Αυξημένα καθαρά κέρδη ανακοίνωσε χθες η Eurobank τόσο το β' τρίμηνο όσο και το α' εξάμηνο. Συγκεκριμένα, αυξήθηκαν κατά 8,8% σε τριμηνιαία βάση και διαμορφώθηκαν σε €40εκ. το β' τρίμηνο και σε €76εκ. το α΄ εξάμηνο 2017.

Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων αυξήθηκαν κατά 4,6% έναντι του α΄ τριμήνου 2017 και κατά 9,1% έναντι του α΄ εξαμήνου 2016.

Οι λειτουργικές δαπάνες μειώθηκαν κατά 2,6% το α΄ εξάμηνο, ενώ τα καθαρά κέρδη από τις δραστηριότητες στο εξωτερικό διαμοφώθηκαν σε €42εκ. το β΄ τρίμηνο.

Τα νέα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (NPEs) βρέθηκαν σε αρνητικό έδαφος για τρίτο συνεχόμενο τρίμηνο (-€193εκ.), ενώ μειώθηκαν τα NPEs κατά €0,8δισ. το α΄ εξάμηνο.

Αύξηση κατά €348εκ. σημείωσαν οι χορηγήσεις σε τριμηνιαία βάση, όπως και καταθέσεις στην Ελλάδα κατά €0,7δισ. το β΄ τρίμηνο και €0,3δισ. το α΄ εξάμηνο.

Μείωση σημείωσε η τρέχουσα χρηματοδότηση ELA κατά €2,5δισ. από τα υψηλά του 2017, ενώ ο δείκτης κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 διαμορφώθηκε στο 17,4%. 

Παράλληλα, ανακοινώθηκε πως η Eurobank προτίθεται να αποπληρώσει προνομιούχες μετοχές ύψους €950εκ. με έκδοση ομολόγων Tier IΙ.

Τρ. Πειραιώς: Κέρδος 7 εκατ. ευρώ το β' τρίμηνο  

Κέρδος 7 εκατ. ευρώ από συνεχιζόμενες δραστηριότητες που αναλογεί στους μετόχους ανακοίνωσε χθες για το β' τρίμηνο του 2017 η Τράπεζα Πειραιώς, σε σύγκριση με οριακή ζημία 7 εκατ. ευρώ το α' τρίμηνο.

Στην Ελλάδα, αντιστοίχως, αναγνωρίσθηκε καθαρό αποτέλεσμα ύψους €14 εκατ. το β' τρίμηνο έναντι ζημίας €13 εκατ. το α' τρίμηνο. Οι διακοπτόμενες δραστηριότητες, που περιλαμβάνουν κυρίως την Piraeus Bank Beograd και την AVIS σημείωσαν κατά το α' εξάμηνο ζημίες €75 εκατ.

Τα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων του ομίλου Πειραιώς αυξήθηκαν κατά 14% σε ετήσια βάση στα €549 εκατ. το α' εξάμηνο, υποβοηθούμενα από την ετήσια αύξηση των καθαρών εσόδων κατά 3% και τον περιορισμό του κόστους κατά 5%.

Όπως ανακοίνωσε η τράπεζα, στη συνεχιζόμενη προσπάθεια μείωσης των δανείων σε καθυστέρηση, οι προβλέψεις παρέμειναν στο υψηλότερο σημείο του εύρους των εκτιμήσεών μας, με συνέπεια ισοσκελισμένο αποτέλεσμα (break-even) για τον Όμιλο για την περίοδο του 1ου 6μήνου.

Ο δείκτης κόστους προς έσοδα υποχώρησε το β' 3μηνο στο 50%, ενώ ο αντίστοιχος δείκτης στην Ελλάδα διαμορφώθηκε στο 47% για πρώτη φορά από τη συγκέντρωση της τραπεζικής αγοράς.

Στο τέλος του β' τριμήνου, ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας Common Equity Tier 1 (CET-1) του Ομίλου διαμορφώθηκε στο 16,9%, οριακά βελτιωμένος σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο (16,8%).

Τα δάνεια σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών (NPLs) μειώθηκαν κατά €1,1 δισ. σε τριμηνιαία βάση, μειωμένα κατά €4,9 δισ. από το υψηλό του Σεπτεμβρίου 2015, μειώνοντας τον σχετικό δείκτη στη Ελλάδα στο 37,0%. Τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (NPEs) μειώθηκαν κατά €0,7 δισ. σε τριμηνιαία βάση και €3,3 δισ. από το υψηλό τους αντίστοιχα.

Επιπλέον, το βελτιωμένο κλίμα εμπιστοσύνης λόγω της συμφωνίας για τη δεύτερη αξιολόγηση, ενίσχυσε τις καταθέσεις από τα μέσα Ιουνίου και αντέστρεψε τις εκροές, κλείνοντας το β' τρίμηνο με τριμηνιαίες εισροές ύψους €150 εκατ. Όπως επισημαίνεται, η τάση αυτή διατηρείται μέχρι τώρα και κατά το γ' τρίμηνο, με εισροές άνω των €300 εκατ.

Ταυτόχρονα, η χρηματοδότηση από τον μηχανισμό ELA μειώθηκε κατά €0,7 δισ. το β' τρίμηνο και διαμορφώθηκε στα €10,3 δισ. ενώ μειώθηκε περαιτέρω το γ' τρίμηνο, φθάνοντας τα €8,5 δισ. προς τα τέλη Αυγούστου, κυρίως λόγω της περαιτέρω εισροής καταθέσεων, της απομόχλευσης και της διεύρυνσης της διατραπεζικής αγοράς repos. 


Πηγές: Ανακοινώσεις των 4 Τραπεζών και naftemporiki.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου