11 Οκτωβρίου 2012

Εγκαταλείπει και η Coca Cola ΕΕΕ την Ελλάδα;

Μετά την ΦΑΓΕ και η Coca Cola ΕΕΕ φαίνεται ότι εγκαταλείπει την Ελλάδα, τουλάχιστον κατά ένα πολύ μεγάλο μέρος των δραστηριοτήτων της.

Η Coca Cola HBC AG, μία νέα εταιρεία συμμετοχών (συσταθείσα από την Κar-Tess Holding που ελέγχεται από την οικογένεια Δαυίδ) με έδρα στην Ελβετία, θα αποτελεί τη νέα μητρική εταιρεία του ομίλου.

Σύμφωνα με σημερινή (11 Οκτωβρίου 2012) ανακοίνωση του Ομίλου, αποφασίστηκε η εισαγωγή της εταιρείας στην premium κατηγορία του χρηματιστηρίου του Λονδίνου, μέσω της ανταλλαγής μετοχών μεταξύ της εισηγμένης στο ΧΑ Coca Cola Hellenic και της Coca Cola HBC AG.

Ακολουθούν ορισμένα σημεία της ανακοίνωσης:

Η «Coca-Cola HBC AG», ελβετική εταιρεία συσταθείσα από την «Κar-Tess Holding», ανακοινώνει σήμερα την υποβολή προαιρετικής δημόσιας πρότασης ανταλλαγής για την απόκτηση του συνόλου των κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας €1,01 ανά μετοχή της «Coca-Cola Ελληνική Εταιρεία Εμφιαλώσεως Α.Ε.», τις οποίες η Coca-Cola HBC AG δεν κατέχει άμεσα ή έμμεσα, έναντι νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Coca-Cola HBC AG με σχέση ανταλλαγής μίας προς μία, σύμφωνα με τις διατάξεις του ελληνικού Νόμου 3461/2006 .

Σκοπός της Δημόσιας Πρότασης Ανταλλαγής της Coca-Cola HBC AG είναι να διευκολύνει την εισαγωγή της Coca-Cola Hellenic στην premium κατηγορία του Χρηματιστηρίου Αξιών του Λονδίνου και την εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αξιών της Νέας Υόρκης μέσω μίας νέας ελβετικής εταιρείας συμμετοχών. Η Coca-Cola HBC AG θα ζητήσει συγχρόνως την παράλληλη εισαγωγή των Μετοχών της Coca-Cola HBC AG στο Χρηματιστήριο Αθηνών, υπό την επιφύλαξη της λήψης των απαραίτητων εγκρίσεων.

Οι βασικοί στόχοι της Δημόσιας Πρότασης Ανταλλαγής είναι:
- Να αντικατοπτρίσει καλύτερα το διεθνή χαρακτήρα των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων και της μετοχικής της βάσης. 
- Να ενισχύσει την εμπορευσιμότητα των Μετοχών της. 
- Να βελτιώσει την πρόσβαση της Coca-Cola Hellenic στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου και χρεογράφων. 
Η Δημόσιας Πρόταση Ανταλλαγής δεν θα επιφέρει οιαδήποτε αλλαγή στο εύρος των δραστηριοτήτων, τη στρατηγική και τις προτεραιότητες της Coca-Cola Hellenic. Η σημερινή διοίκηση της Coca-Cola Hellenic θα συνεχίσει να ηγείται των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και της μακροπρόθεσμης στρατηγικής του Ομίλου. 

Οι δεσμοί της Coca-Cola Hellenic με την Ελλάδα θα παραμείνουν ανεπηρέαστοι από την συναλλαγή. Η Coca-Cola Hellenic θα διατηρήσει την παραγωγή και διανομή των προϊόντων της στην Ελλάδα και, μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, θα συνεχίσει να λειτουργεί στην Αθήνα το Κέντρο των Εταιρικών Υπηρεσιών της Coca-Cola Hellenic, το οποίο υποστηρίζει τις δραστηριότητες σε 28 χώρες. Δεν θα υπάρξει καμία επίδραση στις θέσεις εργασίας, στις αποδοχές ή στις παροχές των εργαζομένων της Coca-Cola Hellenic ως αποτέλεσμα της συναλλαγής.

_________________________
Ολόκληρη την ανακοίνωση μπορείτε να τη δείτε (μεταξύ των άλλων) και στο:
http://www.capital.gr/news.asp?id=1637479

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου