11 Απριλίου 2013

Εξελίξεις στην ανακεφαλαιοποίηση των Τραπεζών:

Από τα μέχρι τώρα γνωστά στοιχεία και ανακοινώσεις, για τις τέσσερις συστημικές Τράπεζες (Alpha Bank, Τράπεζα Πειραιώς, Εθνική Τράπεζα και Eurobank), σχετικά με το θέμα της ανακεφαλαιοποίησής τους, προκύπτουν συνοπτικά τα εξής:

Alpha Bank:

Οι συνολικές ανάγκες της Alpha Bank ανέρχονται στο ποσό των 4.571 εκατ. ευρώ. Το ποσό αυτό προβλέπεται να καλυφθεί κατά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου Τράπεζας, με την συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα κατά 550 εκατ. ευρώ (σε ποσοστό 12% και χωρίς την έκδοση των γνωστών μετατρέψιμων ομολόγων, των CoCos). Στην περίπτωση αυτή (ολοσχερούς καλύψεως της αυξήσεως κεφαλαίων με καταβολή μετρητών ύψους ευρώ 550 εκατ.) το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας θα συνδράμει με το υπόλοιπο ποσό των 4.021 εκατ. ευρώ, με εισφορά ομολόγων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF).

Εναλλακτικά, αν η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα περιοριστεί στο 10% (στα 457 εκατ. ευρώ), τότε το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας θα συνδράμει με 4.113 εκατ. ευρώ, με εισφορά ομολόγων του EFSF.

Στόχος είναι να καλυφθεί η απαιτούμενη ιδιωτική συμμετοχή (10% τουλάχιστον), ώστε η τράπεζα για να παραμείνει ιδιωτική.


Τράπεζα Πειραιώς:

Οι συνολικές ανάγκες της Τράπεζας Πειραιώς διαμορφώνονται στα 7.335 εκατ. ευρώ, ποσό που προβλέπεται να καλυφθεί κατά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας. Η απαιτούμενη ιδιωτική συμμετοχή (10%), ώστε η τράπεζα για να παραμείνει ιδιωτική, ανέρχεται στα 733,5 εκατ. ευρώ.

Στην περίπτωση που χρησιμοποιηθούν CoCos, (η γενική συνέλευση της τράπεζας έχει ήδη εγκρίνει την έκδοσή του έως του ποσού των 2 δισ. ευρώ), τότε το συνολικό ποσό της αύξησης μπορεί να περιοριστεί στα 5.335 εκατ. ευρώ και η απαιτούμενη ιδιωτική συμμετοχή (10%), στα 533,5 εκατ. ευρώ.

Βασικός στόχος της τράπεζας είναι η ιδιωτική συμμετοχή να ξεπεράσει τα 733,5 εκατ. ευρώ, δηλαδή να μην χρησιμοποιηθούν CoCos και ταυτόχρονα να υπερκαλυφθεί το 10% της απαιτούμενης ιδιωτικής συμμετοχής.

Η τράπεζα σκοπεύει να καλύψει το ποσό της αύξησης των 733,5 εκατ με ιδιωτική τοποθέτηση και μερική κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων έως 400 εκατ. ευρώ. Το υπόλοιπο ποσό των 333,5 εκατ. ευρώ θα καλυφθεί με παροχή δικαιώματος προτίμησης και δικαιώματος προεγγραφής στους παλαιούς μετόχους.

Σημειώνεται ότι η Τράπεζα Πειραιώς ούτως ή άλλως έχει συγκεντρώσει 175 εκατ από την Societe Generale και 275 εκατ από την Millennium bank, δηλαδή υπερκαλύπτει τον στόχο των 400 εκατ ευρώ, που αποτελεί την συμμετοχή επενδυτών με ιδιωτική τοποθέτηση και μερική κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων.


Εθνική Τράπεζα:

Οι κεφαλαιακές ανάγκες της Εθνικής Τράπεζας έχουν υπολογιστεί στα 9.756 εκατ. ευρώ, ενώ η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, στην περίπτωση που εκδοθεί το σύνολο των CoCos (ομολογιών μετατρέψιμων υπό αίρεση σε κοινές μετοχές) έως του ποσού των 1.900 εκατ. ευρώ, τότε οι ανάγκες περιορίζονται στα 7.856 εκατ. ευρώ.

Έτσι το το ελάχιστο ποσό που πρέπει να συγκεντρώσει η Εθνική Τράπεζα, για να καλύψει το στόχο του 10% στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, τοποθετείται στα 785,6 εκατ. ευρώ.

Στόχος είναι να καλυφθεί η απαιτούμενη ιδιωτική συμμετοχή (10% μετά την έκδοση των CoCos), ώστε η τράπεζα για να παραμείνει ιδιωτική.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με ανακοίνωση της τράπεζας προβλέπεται να προηγηθεί reverse split στις υφιστάμενες μετοχές:
Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας μέσω α) αύξησης της ονομαστικής αξίας των κοινών μετοχών της Τράπεζας και μείωσης του συνολικού αριθμού αυτών με συνένωση των εν λόγω μετοχών (reverse split) και β) μείωσης της ονομαστικής αξίας των κοινών μετοχών, όπως θα έχουν διαμορφωθεί μετά το reverse split, με σκοπό το σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού 


Eurobank:

Οι κεφαλαιακές ανάγκες της Eurobank έχουν υπολογιστεί στα 5.800 εκατ. ευρώ.

Μέρος της κεφαλαιακής ενίσχυσης δύναται να υλοποιηθεί με την έκδοση CoCos (ομολογιών μετατρέψιμων σε κοινές μετοχές) μειώνοντας ισόποσα το ποσό της αύξησης με κοινές μετοχές.

Δικαίωμα συμμετοχής στην αύξηση με κοινές μετοχές θα έχουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι της Τράπεζας καθώς και άλλοι ιδιώτες επενδυτές, ενώ το σύνολο του ποσού κεφαλαιακής ενίσχυσης είναι ήδη εγγυημένο από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και έχει ήδη προκαταβληθεί στην Τράπεζα.


Γενικότερα στοιχεία:

Επισημαίνεται ότι και οι 4 Τράπεζες έχουν συγκαλέσει Γενική Συνέλευση για την έγκριση των προγραμματισμένων αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου. Πάντως οι μέχρι τώρα προβλέψεις θέλουν τις Alpha Bank και Τράπεζα Πειραιώς να πετυχαίνουν ευκολότερα το στόχο της συμμετοχής ιδιωτών επενδυτών στην ανακεφαλαιοποίησή τους.

Επίσης, εφόσον επιτευχθεί η εκ του νόμου προβλεπόμενη συμμετοχή ιδιωτών επενδυτών στην ανακεφαλαιοποίηση (κατά 10% τουλάχιστον), οι Τράπεζες (ή κάποιες από αυτές) θα παραμείνουν στον ιδιωτικό τομέα, καθώς θα περιορισθούν τα δικαιώματα ψήφου, εκ των μετοχών που το ΤΧΣ θα αποκτήσει, μόνο στα θέματα που ορίζονται στο Ν. 3864/2010, και ως εκ τούτου, η Διοίκησή τους θα εκλέγεται από τους ιδιώτες Μετόχους τους.

Τέλος σημειώνεται ότι οι επενδυτές του ιδιωτικού τομέα για κάθε νέα κοινή μετοχή, την οποία αποκτούν κατά την κεφαλαιακή ενίσχυση με καταβολή μετρητών, θα λάβουν, χωρίς επιπλέον επιβάρυνση, έναν παραστατικό τίτλο δικαιωμάτων κτήσεως κοινών μετοχών από τις μετοχές που θα αναλάβει το ΤΧΣ (Warrants). Δυνάμει των εν λόγω δικαιωμάτων (Warrants), οι επενδυτές θα δύνανται να αποκτήσουν κοινές μετοχές της Τράπεζας, κυριότητος του ΤΧΣ, ανά εξάμηνο, και για χρονική περίοδο έως 4,5 ετών.

__________________

1 σχόλιο:

  1. Σχετικά με τη Eurobank: Δεδομένου ότι οι κεφαλαικές της ανάγκες διαμορφώνονται τελικά στα 5,839 δις. ευρώ, η ελάχιστη συμμετοχή των ιδιωτών μετόχων στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου τοποθετείται στα 413 εκατ. ευρώ, καθώς η τράπεζα προτίθεται να εκδώσει μετατρέψιμα ομόλογα (CoCos) συνολικού ποσού έως 1,7 δισ. ευρώ. Αυτό προκύπτει από την πρόσκληση της γενικής συνέλευσης της Τράπεζας για την ΑΜΚ.

    ΑπάντησηΔιαγραφή