8 Ιουνίου 2021

Βιώσιμες επενδύσεις και κριτήρια ESG υιοθετούν όλο και περισσότερες επιχειρήσεις

Αλλάζει ο τρόπος που οι επενδυτές αξιολογούν τις εταιρείες


Τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και την ικανοποίηση κριτηρίων που θέτουν οι δείκτες ESG, υιοθετούν τα τελευταία χρόνια ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις, ακολουθώντας τις νέες απαιτήσεις που έχει, πλέον, η κοινωνία σχετικά με τον ρόλο τους σε κρίσιμα ζητήματα της εποχής.

Οι δείκτες ESG αναφέρονται σε θέματα περιβάλλοντος (environmental), κοινωνικά (social) και εταιρικής διακυβέρνησης (governance) και επηρεάζουν άμεσα την εφαρμογή της στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης, τη δημιουργία αξίας μακροπρόθεσμα και την ενίσχυση της κοινωνικής άδειας λειτουργίας των εταιρειών.

Παρά το γεγονός ότι πολλές φορές αναφέρονται ως μη χρηματοοικονομικοί δείκτες, εντούτοις συνδέονται άμεσα και δίχως καμία αμφιβολία, με τις μετρήσιμες οικονομικές επιδόσεις των επιχειρήσεων.

Οι επενδυτές ενδιαφέρονται για πληροφορίες και ποσοτικά στοιχεία που παρουσιάζονται μέσω των δεικτών ESG προκειμένου να αξιολογήσουν την μακροπρόθεσμη στρατηγική μιας εταιρίας, πόσο αυτή έχει λάβει υπόψη τις σύγχρονες κοινωνικές και περιβαλλοντικές ανάγκες, πόσο ανθεκτική είναι στη διαχείριση των αλλαγών που προκύπτουν στο περιβάλλον που δραστηριοποιείται, και τις γενικότερες επιδόσεις της κατά την πορεία υλοποίησης του επενδυτικού σχεδιασμού της και επίτευξης των στρατηγικών της στόχων.

Στο μεταξύ η εμφάνιση της πανδημίας Covid-19 με τις πρόσθετες ανάγκες που προκάλεσε παγκοσμίως, ανέδειξε την αξία των θεμάτων του περιβάλλοντος, της κοινωνίας και της εταιρικής διακυβέρνησης στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού μιας επιχείρησης ενώ επιβεβαίωσε τη συσχέτιση των κριτηρίων ESG με την αύξηση της ανθεκτικότητας μιας επιχείρησης στις συνεχείς αλλαγές του περιβάλλοντος που δραστηριοποιούνται.

Παρατηρούμε λοιπόν πως τις δύο τελευταίες δεκαετίες το πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργούν οι επιχειρήσεις έχει αλλάξει ριζικά. Σήμερα, η επένδυση εκτός των συμβατικών χρηματοοικονομικών κριτηρίων απαιτείται να λάβει υπόψη και κριτήρια περιβαλλοντικά, κοινωνικά και εταιρικής διακυβέρνησης (ESG) έτσι ώστε να διασφαλιστούν τα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα αυτής, δηλαδή η βιωσιμότητας της. 

Η παρουσίαση της στρατηγικής και των επιδόσεων με βάση κριτήρια ESG πραγματοποιείται μέχρι σήμερα με χρήση εθελοντικών και αρκετά διαφοροποιημένων πλαισίων αναφοράς, το οποίο σε αρκετές περιπτώσεις δημιουργεί δυσκολίες στην αξιολόγηση των επιχειρήσεων από τους επενδυτές.

Προς την κατεύθυνση της ενοποίησης και της τυποποίησης των κριτηρίων ESG, ιδιαίτερα σημαντικό βήμα αποτελεί η κοινή δήλωση των διεθνών φορέων αναφοράς ESG (GRI, CDP, SASB, CDSB, IIRR) για την προσπάθεια ανάπτυξης ενός ενιαίου και παγκοσμίως αποδεκτού πλαισίου και προτύπου αναφοράς κριτηρίων ESG, κατά αντιστοιχία με τα υφιστάμενα λογιστικά πρότυπα.

Επίσης, πρωτοβουλίες όπως η Sustainable Stock Exchanges (SSE) των Ηνωμένων Εθνών, ενθαρρύνουν τη διάχυση βέλτιστων πρακτικών για τη δημοσιοποίηση και ενσωμάτωση μη χρηματοοικονομικών στοιχείων, στοχεύοντας στην ανάπτυξη των βιώσιμων επενδύσεων σε τοπικές κεφαλαιαγορές. (σ.σ. Το Χρηματιστήριο Αθηνών συμμετέχει στην πρωτοβουλία SSE από το 2018).

Αντίστοιχα, στο πλαίσιο της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το πλαίσιο Βιώσιμης Χρηματοδότησης (Sustainable Finance) και το Σχέδιο Ανάκαμψης υποστηρίξει τη χρηματοδότηση της βιώσιμης ανάπτυξης σε όλους τους κλάδους, με κριτήρια τη μακροπρόθεσμη οικονομική ανάπτυξη, με ταυτόχρονη μείωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, ενώ παράλληλα αναπτύσσεται ένας κοινός κώδικα επικοινωνίας και αξιολόγησης μέσω κριτηρίων ESG.

Όλα λοιπόν, δείχνουν ότι για τις ευρωπαϊκές και κατ’ επέκταση τις ελληνικές επιχειρήσεις αποτελεί σημαντική μελλοντική πρόκληση, ο τρόπος ενσωμάτωσης των κριτηρίων ESG στη στρατηγική τους, με στόχο αυτό να γίνει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στο πλαίσιο της μετάβασης και της συμμετοχής τους στο νέο παραγωγικό μοντέλο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου