29 Απριλίου 2014

Ολοκληρώθηκε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Eurobank

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Eurobank μέσω δημόσιας προσφοράς νέων κοινών ονομαστικών μετοχών στο κοινό στην Ελλάδα (Δημόσια Προσφορά) και ιδιωτικής τοποθέτησης νέων κοινών ονομαστικών μετοχών σε επενδυτές εκτός Ελλάδος (Διεθνής Προσφορά).

Δημοσιογραφικές πληροφορίες αναφέρουν ότι η ιδιωτική τοποθέτηση στο εξωτερικό καλύφθηκε κατά 3 φορές και η δημόσια προσφορά στην Ελλάδα κατά 1,4 φορές. Συνολικά οι προσφορές συμμετοχής ξεπέρασαν τα 8 δισ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένων και των κεφαλαίων της ομάδας Fairfax.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της τράπεζας*, η τιμή διάθεσης διαμορφώθηκε στα 0,31 ευρώ. Σημειώνεται επίσης ότι η Δημόσια Προσφορά και η Διεθνής Προσφορά (και οι δυο μαζί αναφέρονται ως 
Συνδυασµένη Προσφορά) υπερκαλύφθηκαν. Αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι στη διεθνή προσφορά συμμετείχαν πάνω από 250 θεσμικοί επενδυτές, επιβεβαιώνοντας το ισχυρό ενδιαφέρον για την τράπεζα.

Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε με σχετικό δελτίο τύπου* η τράπεζα:

«...η Eurobank ανακοινώνει µε το παρόν τα αποτελέσµατα της Συνδυασµένης Προσφοράς, δυνάµει της οποίας διέθεσε 9.238.709.677 νέες κοινές µετοχές, αντλώντας συνολικά €2.864.000.000,10. Ειδικότερα:

1. Η Δημόσια Προσφορά και η Διεθνής Προσφορά υπερκαλύφθηκαν. Πάνω από 250 θεσμικοί επενδυτές συμμετείχαν στη Διεθνή Προσφορά επιβεβαιώνοντας το ισχυρό ενδιαφέρον τους για τη Eurobank.

2. Κατόπιν διαβούλευσης με τους γενικούς συντονιστές της Διεθνούς Προσφοράς και τον κύριο ανάδοχο της Δημόσιας Προσφοράς, το Διοικητικό Συμβούλιο της Eurobank όρισε την τιμή διάθεσης στο ποσό των €0,310000000024895 ανά προσφερθείσα νέα κοινή ονομαστική μετοχή. Συνεπώς, το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας αυξάνεται κατά €2.771.612.903,10 και εκδίδονται συνολικά 9.238.709.677 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,30 η κάθε μία (στο εξής οι «Νέες Μετοχές»). Η συνολική υπέρ το άρτιον αξία ανέρχεται σε €92.387.097,00, ποσό το οποίο άγεται σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από Έκδοση Μετοχών Υπέρ το Άρτιο».

3. Οι Νέες Μετοχές θα κατανεμηθούν, σύμφωνα με τους κανόνες κατανομής που περιλαμβάνονται στο από 17 Απριλίου 2014 Ενημερωτικό Δελτίο και στις σχετικές ανακοινώσεις της Τράπεζας ως ακολούθως:

(α) 923.870.967 από τις Νέες Μετοχές, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 10% των Νέων Μετοχών, κατανέμονται σε «ιδιώτες επενδυτές» και σε «θεσμικούς και λοιπούς επενδυτές» (κατά την έννοια της απόφασης 2/460/2008 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) που συμμετείχαν έγκυρα στη Δημόσια Προσφορά, και

(β) 8.314.838.710 από τις Νέες Μετοχές, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 90% των Νέων Μετοχών, κατανέμονται σε επενδυτές που συμμετείχαν έγκυρα στη Διεθνή Προσφορά. Σε αυτήν την κατηγορία επενδυτών συμπεριλαμβάνεται η ομάδα θεσμικών επενδυτών (cornerstone investors) (δηλ. Fairfax Financial Holdings Limited, η WLR Recovery Fund V, L.P. και/ή άλλα επενδυτικά σχήματα που διαχειρίζεται η WL Ross & Co LLC, η Capital Research and Management Company, που ενεργεί υπό την ιδιότητά της ως διαχειρίστρια επενδύσεων με διακριτική ευχέρεια για λογαριασμό και εξ ονόματος ορισμένων κεφαλαίων που διαχειρίζεται, η Mackenzie Financial Corporation, υπό την ιδιότητά της ως διαχειρίστρια επενδύσεων με διακριτική ευχέρεια για λογαριασμό και εξ ονόματος ορισμένων κεφαλαίων που διαχειρίζεται, ορισμένα κεφάλαια της Fidelity Management & Research Company, και η Brookfield International Bank Inc) με τους οποίους η Τράπεζα έχει συνάψει την από 15 Απριλίου 2014 ανακοινωθείσα συμφωνία.

Η Eurobank θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό για τα αποτελέσματα της Συνδυασμένης Προσφοράς με νεότερο δελτίο τύπου, ενώ λεπτομερείς πληροφορίες για αυτά τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν από τον κύριο ανάδοχο της Δημόσιας Προσφοράς, Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ., σύμφωνα με την απόφαση 2/460/2008 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και την Εγκύκλιο 23/2004 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Τέλος σημειώνεται πως το σύνολο των επενδυτών στους οποίους θα κατανεμηθούν Νέες Μετοχές αποτελούν «Επενδυτές του Ιδιωτικού Τομέα», σύμφωνα με τον οικείο ορισμό που περιλαμβάνεται στο ως άνω Ενημερωτικό Δελτίο της Τράπεζας. Συνεπώς, πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 7Α, παρ. 2(β) του Ν. 3864/2010 και εκείνες που τέθηκαν από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και περιλαμβάνονται στην από 4 Απριλίου 2014 ανακοίνωσή του.

Οι Νέες Μετοχές θα εισαχθούν στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών και η διαπραγμάτευσή τους αναμένεται να ξεκινήσει την Παρασκευή 9 Μαΐου...».


O ∆ιευθύνων Σύµβουλος της Eurobank κ. Χρήστος Μεγάλου, σχολίασε:

«Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της Eurobank αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης στις προοπτικές της τράπεζας και της ελληνικής οικονομίας.

Η Eurobank γίνεται έτσι η πρώτη ελληνική τράπεζα που αποκτά και πάλι πλειοψηφική ιδιωτική μετοχική βάση, ενώ τόνισε πως η εξέλιξη αυτή είναι ένα ορόσημο στη διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης του ελληνικού τραπεζικού συστήματος.

Ο ρόλος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας υπήρξε καθοριστικός στη διαμόρφωση μιας αποτελεσματικής διαδικασίας για την επιτυχή αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Η Συνδυασμένη Προσφορά έτυχε θετικής υποδοχής από μια ευρεία επενδυτική βάση, που περιλαμβάνει μακροπρόθεσμα και κρατικά επενδυτικά κεφάλαια, καθώς και Έλληνες ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές...».


*Δελτίο τύπου Eurobank 29.04.2014:
http://www.eurobank.gr/Uploads/pdf/PressRelease_OfferingResults_OfferPrice_GR.pdf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου