19 Μαρτίου 2018

Στουρνάρας: H ελληνική οικονομία χρειάζεται ένα επενδυτικό σοκ

"Οι καθαρές επενδύσεις κεφαλαίου των επιχειρήσεων παραμένουν αρνητικές από το 2009, oι επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα πρέπει να αυξηθούν κατά 50% τα επόμενα χρόνια, η ελληνική οικονομία χρειάζεται ένα επενδυτικό σοκ", τόνισε ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας, μιλώντας σήμερα σε εκδήλωση του ΙΟΒΕ. Ωστόσο σημείωσε ότι ένα από τα εμπόδια που συνεχίζουν να αποτελούν τροχοπέδη στην αναπροσαρμογή της οικονομίας σχετίζεται με τη στενότητα των αποταμιευτικών και χρηματοδοτικών πόρων για επενδύσεις.

Συγκεκριμένα ο κ. Στουρνάρας, μεταξύ άλλων, είπε: 

«Γενικά, οι ακαθάριστες επενδύσεις κεφαλαίου του ιδιωτικού τομέα μειώθηκαν την τελευταία δεκαετία από 22% του ΑΕΠ το 2007 σε 8% του ΑΕΠ το 2017 σε τρέχουσες τιμές. Το μεγαλύτερο ποσοστό της μείωσης αυτής (11 από τις 14 ποσοστιαίες μονάδες) οφείλεται σε συρρίκνωση των επενδύσεων των νοικοκυριών, κυρίως σε κατοικίες. Μολονότι οι επιχειρηματικές επενδύσεις παρουσίασαν μικρότερη μείωση, παρέμειναν ωστόσο σε ανησυχητικά χαμηλά επίπεδα (4,8% του ΑΕΠ το 2017 σε σχέση με 8% του ΑΕΠ το 2007).

Εάν αφαιρέσουμε τις αποσβέσεις, οι καθαρές επενδύσεις κεφαλαίου των επιχειρήσεων παραμένουν αρνητικές από το 2009. Συγκεκριμένα, το τρίτο τρίμηνο του 2017, οι καθαρές επενδύσεις κεφαλαίου των επιχειρήσεων ανέρχονταν σε περίπου μείον 4,3 δισεκ. ευρώ ή μείον 2,4% του ονομαστικού ΑΕΠ. Όμως, για να αυξηθεί το απόθεμα κεφαλαίου και συνεπώς το δυνητικό προϊόν της ελληνικής οικονομίας, βασική προϋπόθεση είναι να έχουμε θετικές καθαρές επενδύσεις κεφαλαίου. Για να συμβεί αυτό, πρέπει οι επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα να αυξηθούν κατά 50% τα επόμενα χρόνια. Συνεπώς, η ελληνική οικονομία χρειάζεται ένα επενδυτικό σοκ, με έμφαση στις πιο παραγωγικές και εξωστρεφείς επιχειρηματικές επενδύσεις, ώστε να αποφευχθούν φαινόμενα υστέρησης του προϊόντος και να δοθεί ώθηση στο μετασχηματισμό του παραγωγικού προτύπου προς διεθνώς εμπορεύσιμα αγαθά και υπηρεσίες. 

Ένα από τα εμπόδια ωστόσο τα οποία συνεχίζουν να αποτελούν τροχοπέδη στην αναπροσαρμογή της οικονομίας σχετίζεται με τη στενότητα των αποταμιευτικών και χρηματοδοτικών πόρων για επενδύσεις. Τα τελευταία χρόνια, το ποσοστό των αποταμιεύσεων των νοικοκυριών στο ΑΕΠ είναι αρνητικό. Όσον αφορά τα ίδια κεφάλαια των επιχειρήσεων, ένα μέρος αυτών αναλώθηκε τα τελευταία χρόνια για την εξυπηρέτηση των υποχρεώσεων των επιχειρήσεων, ελλείψει κερδοφορίας και πρόσβασης σε αγοραία χρηματοδότηση, εν μέρει λόγω των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων. Όσον αφορά την εξωτερική χρηματοδότηση, δηλαδή τη χρηματοδότηση από τις τράπεζες και τις αγορές κεφαλαίων, οι τραπεζικές πιστώσεις παραμένουν υποτονικές, ενώ οι εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης από τις κεφαλαιαγορές δεν έχουν αναπτυχθεί επαρκώς.

Η χρηματοδότηση των επιχειρήσεων από τις αγορές ουσιαστικά κατέρρευσε με την κρίση και έγινε αρνητική από το 2011 έως το 2015. Έκτοτε έχει ανακάμψει, αλλά παραμένει πολύ χαμηλή σε σύγκριση με τα προ κρίσης επίπεδα, ενώ εκ νέου επιδείνωση παρατηρήθηκε από το τελευταίο τρίμηνο του 2016.

Σε ένα περιβάλλον έλλειψης εγχώριου τραπεζικού δανεισμού και αυστηρότερων πιστοδοτικών κριτηρίων, οι επιχειρήσεις μετά την κρίση στράφηκαν, πέρα των ιδίων πόρων τους, σε εναλλακτικές μορφές εξωτερικής χρηματοδότησης για την κάλυψη των χρηματοδοτικών τους αναγκών... Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία του συνόλου των επιχειρήσεων, επλήγησαν δυσανάλογα από τη συνεχιζόμενη συρρίκνωση των εγχώριων τραπεζικών χορηγήσεων, καθώς βασίζονταν σχεδόν αποκλειστικά στον τραπεζικό δανεισμό ως την κύρια μορφή εξωτερικής χρηματοδότησής τους, συγκριτικά με τις μεγάλες επιχειρήσεις με υψηλή πιστοληπτική διαβάθμιση.

Η τραπεζική χρηματοδότηση, που παραδοσιακά αποτελεί βασική πηγή άντλησης κεφαλαίων για τις ελληνικές επιχειρήσεις, αναπόφευκτα μειώθηκε κατά τη διάρκεια της κρίσης. Και αυτό διότι οι τράπεζες δέχθηκαν έντονες πιέσεις στη ρευστότητα, την κερδοφορία και την κεφαλαιακή τους βάση...

Η βελτίωση της εμπιστοσύνης στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα και η αντιμετώπιση του προβλήματος του υψηλού αποθέματος μη εξυπηρετούμενων δανείων αναμένεται να ενισχύσουν περαιτέρω τον τραπεζικό δανεισμό... Θα υπάρξει σταδιακή αύξηση της προσφοράς δανείων και μείωση των επιτοκίων δανεισμού για τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά... Σήμερα, το εγχώριο τραπεζικό σύστημα βρίσκεται σε σαφώς πιο εύρωστη θέση σε σύγκριση με την αρχή της κρίσης. Οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών έχουν διαμορφωθεί σε ικανοποιητικά επίπεδα, υψηλότερα του ευρωπαϊκού μέσου όρου
».

Ολοκληρώνοντας της ομιλία του ο Διοικητής της ΤτΕ, Γιάννης Στουρνάρας, τόνισε και τα εξής: 

«Τέλος θα ήθελα να τονίσω ότι η αύξηση των επενδύσεων σε βάθος χρόνου προϋποθέτει αύξηση των αποταμιεύσεων του ιδιωτικού τομέα (νοικοκυριών και μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων), οι οποίες όπως προαναφέρθηκε έχουν μειωθεί θεαματικά, κατά 11,5 ποσοστιαίες μονάδες, σε μια δεκαετία. Ιδιαίτερα έντονη ήταν η συρρίκνωση των αποταμιεύσεων τη διετία 2015-2016 τόσο για τα νοικοκυριά όσο και για τις επιχειρήσεις. Είναι γεγονός ότι η επιβολή των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων σε συνδυασμό με την αυξημένη φορολόγηση οδήγησαν νοικοκυριά και επιχειρήσεις σε ανάλωση των αποταμιευτικών τους πόρων, προκειμένου να ανταποκριθούν στις τρέχουσες ανάγκες τους.

Επενδύσεις όμως χωρίς εγχώρια αποταμίευση, ή εναλλακτικά συνεχιζόμενη χρηματοδότηση από το εξωτερικό, δεν μπορούν να υπάρξουν, για αυτό είναι σημαντικό σε βάθος χρόνου να αποκατασταθεί η δυνατότητα αποταμίευσης του ιδιωτικού τομέα
»

Πηγή (και ολόκληρη η ομιλία): bankofgreece.gr


yle="text-align: center;">

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου