22 Μαρτίου 2020

Eurobank: Ολοκληρώνεται το σχέδιο μετασχηματισμού με τη διάσπασή της

Το σχέδιο εμπροσθοβαρούς μείωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων που παρουσιάστηκε από την Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. τον Νοέμβριο του 2018 ολοκληρώνεται με τον εταιρικό μετασχηματισμό της (την διάσπασή της σε δύο νομικά πρόσωπα), όπως είχε εξαρχής ανακοινωθεί.

Ειδικότερα, για την υλοποίηση του εταιρικού μετασχηματισμού, ο οποίος ολοκληρώνεται στο διάστημα 20 - 23 Μαρτίου 2020: 

- Διαχωρίζεται η σημερινή Eurobank Ergasias AE σε δύο νομικά πρόσωπα.

- Το πρώτο από τα δύο, η Τράπεζα EUROBANK-Ergasias A.E., θα μετονομασθεί σε Eurobank-Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε (Eurobank Holding) και δεν θα έχει πια τη μορφή τραπεζικού ιδρύματος, αλλά εταιρείας συμμετοχών. Αυτό το νομικό πρόσωπο, η Eurobank Holding, θα είναι η εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρεία.

- Το δεύτερο, που θα δημιουργηθεί με το νομικό τυπικό της απόσχισης κλάδου, θα είναι τραπεζικό ίδρυμα και θα διενεργεί το σύνολο των τραπεζικών εργασιών, όπως ακριβώς και σήμερα. Τις μετοχές του θα κατέχει κατά 100% η εταιρεία συμμετοχών και η διακριτική επωνυμία θα είναι Τράπεζα Eurobank ΑΕ. (Eurobank).

- Σχεδόν το σύνολο του προσωπικού, τα καταστήματα και όλες οι υποδομές που σχετίζονται με τραπεζικές εργασίες μεταφέρονται στο νέο νομικό πρόσωπο, την Τράπεζα Eurobank ΑΕ.

- Τα δύο νομικά πρόσωπα θα έχουν ακριβώς το ίδιο Διοικητικό Συμβούλιο και την ίδια Διοίκηση.

- Στο πλαίσιο αυτό, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα ανακαλέσει την υφιστάμενη τραπεζική άδεια από την Eurobank Ergasias και θα αδειοδοτήσει την Τράπεζα Eurobank. 

Καμία επίπτωση από τις αλλαγές για πελάτες και μετόχους

Οι αλλαγές αυτές δεν θα έχουν καμία πρακτική επίδραση στις σχέσεις, τις συναλλαγές και τα οικονομικά δεδομένα των πελατών και των μετόχων της τράπεζας. Οι πελάτες θα συνεχίσουν να εξυπηρετούνται ακριβώς όπως και σήμερα και θα δουν μόνο μια σταδιακή αλλαγή στα λογότυπα των εγγράφων. Οι μέτοχοι της τράπεζας διατηρούν όλα τα προνόμια και τα δικαιώματά τους και καμία αλλαγή στα οικονομικά στοιχεία που επηρεάζουν τους μετόχους δεν επέρχεται εξαιτίας του εταιρικού μετασχηματισμού.

Οι παραπάνω ενέργειες έχουν λάβει τις απαραίτητες εγκρίσεις των αρμόδιων αρχών (ΕΚΤ, Υπουργείο Ανάπτυξης, Χρηματιστήριο, κ.λπ). Ημερομηνία αλλαγής της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου στα συστήματα του ΧΑ για την Eurobank Holding έχει ορισθεί η 24/3/2020.

Υπενθυμίζεται ότι ο σχεδιασμός που υλοποιήθηκε από τη Eurobank είχε ξεκινήσει με τη συγχώνευση της Τράπεζας με τη Grivalia.

Δραστική μείωση των κόκκινων δανείων

Δείκτη μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων στο 15,9%, αναμένεται να ανακοινώσει στα αποτελέσματα του α΄ τριμήνου 2020 η Eurobank, με την ολοκλήρωση του σχεδίου ταχείας εξυγίανσης του ισολογισμού της που παρουσίασε τον Νοέμβριο του 2018.

Θα γίνει, έτσι, η πρώτη ελληνική τράπεζα που, μέσα στις πρωτόγνωρες τρέχουσες συνθήκες, μειώνει δραστικά το ποσοστό των κόκκινων δανείων και θα μπορεί να εστιαστεί στο βασικό σκοπό της: τη στήριξη των πελατών της και τη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας, σκοπό που αποκτά πρόσθετη βαρύτητα στο περιβάλλον της πανδημικής κρίσης.

Έγκριση της διάσπασης
(ανακοίνωση της Τράπεζας)

Η Τράπεζα Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία («Τράπεζα» ή «Eurobank» ή «Διασπώμενη») ανακοινώνει ότι, σε συνέχεια των αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της που συνεδρίασε στις 31.01.2020, εγκρίθηκε στις 20.03.2020 η διάσπαση της Eurobank δι’ απόσχισης κλάδου με σύσταση νέας εταιρείας-πιστωτικού ιδρύματος («Διάσπαση») με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία» («Επωφελούμενη»), κατά συνδυασμένη εφαρμογή του άρθρου 16 του ν. 2515/1997 και των άρθρων 57 παρ. 3 και 59-74 του ν. 4601/2019, όπως ισχύουν, δυνάμει της υπʼ αριθμ. 31847/20.03.2020 απόφασης του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η οποία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο την ίδια ημέρα με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2107361/20.03.2020.

Με την έγκριση της Διάσπασης επέρχονται τα ακόλουθα αποτελέσματα:

α) η Διασπώμενη καθίσταται η μέτοχος της Επωφελούμενης λαμβάνοντας το σύνολο των μετοχών εκδόσεως της Επωφελούμενης και ειδικότερα 3.683.244.830 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €1,10 εκάστη, και

β) η Επωφελούμενη υποκαθίσταται ως καθολική διάδοχος στο σύνολο της μεταβιβαζόμενης σε αυτήν περιουσίας (ενεργητικό και παθητικό), όπως αυτή αποτυπώνεται στον ισολογισμό μετασχηματισμού του αποσχιζόμενου κλάδου (κατά την 30.06.2019) και διαμορφώθηκε μέχρι σήμερα, ημέρα ολοκλήρωσης της Διάσπασης.

Κατόπιν της ολοκλήρωσης της Διάσπασης, η Διασπώμενη θα παύσει να είναι πιστωτικό ίδρυμα και διατηρεί δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία που δεν αφορούν σε κύριες τραπεζικές δραστηριότητες. Η εν λόγω μεταβολή του σκοπού της Διασπώμενης καθώς και η νέα επωνυμία της θα αποτυπωθούν στο τροποποιημένο καταστατικό της, για τα οποία το επενδυτικό κοινό θα ενημερωθεί με νεότερη ανακοίνωση, μόλις ληφθούν οι αναγκαίες εγκρίσεις από τις αρμόδιες Αρχές. 

Πηγές: eurobank.gr, capital.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου