22 Νοεμβρίου 2017

Προϋπολογισμός 2018: Αυξημένοι κατά 951 εκατ. ευρώ οι φόροι, μειωμένες οι δαπάνες

Προϋπολογισμός 2018: Αυξημένα κατά 2.102 εκατ. ευρώ προβλέπεται να είναι τα έσοδα και μειωμένες κατά 2.077 εκατ. ευρώ οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού (τακτικού και ΠΔΕ) το 2018 έναντι του 2017. Στο 3,8% του ΑΕΠ ή σε 7.051 εκατ. ευρώ το πρωτογενές αποτέλεσμα της ΓΚ. Οι φορολογούμενοι θα βρεθούν αντιμέτωποι με νέες φορολογικές επιβαρύνσεις.
 
Πιο συγκεκριμένα (από σχετικό δημοσίευμα στη Ναυτεμπορική)*: 

Προϋπολογισμός 2018: Αυξημένοι κατά 951 εκατ. ευρώ οι φόροι

Σε 54,244 δισ. ευρώ αναμένεται να διαμορφωθούν τα έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού (τακτικού προϋπολογισμού και Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων - ΠΔΕ) το 2018 έναντι 52,142 δισ. ευρώ φέτος.

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού (τακτικού και ΠΔΕ) προβλέπεται να φτάσουν τα 55,188 δισ. ευρώ έναντι 57,265 δισ. ευρώ φέτος.

Το πρωτογενές αποτέλεσμα της Γενικής Κυβέρνησης προβλέπεται να διαμορφωθεί σε 7,051 δισ. ευρώ ή 3,8% του ΑΕΠ.

Οι φορολογούμενοι θα βρεθούν αντιμέτωποι με νέες φορολογικές επιβαρύνσεις που φτάνουν τα 951 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 478 εκατ. ευρώ θα προέλθουν από άμεση φορολογία και άλλα 473 εκατ. ευρώ από έμμεση φορολογία.

ΕΣΟΔΑ
Αναλυτικά, σε ό,τι αφορά τα έσοδα προβλέπονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

Τα καθαρά έσοδα του Τακτικού Προϋπολογισμού, σε ταμειακή βάση, προβλέπεται να διαμορφωθούν στα 50.509 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 1,795 εκατ. ευρώ έναντι του 2017 και μειωμένα κατά 764 εκατ. ευρώ έναντι των προβλέψεων του ΜΠΔΣ 2018-2021.

Άμεσοι φόροι 

Οι άμεσοι φόροι προβλέπεται ότι θα διαμορφωθούν στα 20.766 εκατ. ευρώ, αυξημένοι κατά 478 εκατ. ευρώ έναντι του 2017 και μειωμένοι κατά 687 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου του ΜΠΔΣ 2018-2021. 
Ειδικότερα:
  • Ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων, προβλέπεται να διαμορφωθεί στα 8.725 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 456 εκατ. ευρώ έναντι του 2017, κυρίως λόγω της εκτιμώμενης απόδοσης των παρεμβάσεων που αφορούν στην κατάργηση του 25% του αφορολόγητου σε βουλευτές και δικαστικούς λειτουργούς, τη φορολόγηση της βραχυπρόθεσμης μίσθωσης ακινήτων, την κατάργηση της έκπτωσης στις ιατρικές δαπάνες, καθώς και της έκπτωσης 1,5% στην παρακράτηση φόρου. 
  • Ο φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων προβλέπεται να παρουσιάσει μείωση κατά 111 εκατ. ευρώ έναντι του 2017 και να διαμορφωθεί στα 3.322 εκατ. ευρώ, λόγω της επίδρασης της αυξημένης προκαταβολής του έτους 2017. 
  • Οι φόροι περιουσίας προβλέπεται να φθάσουν στα 3.379 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 179 εκατ. ευρώ έναντι του 2017, η οποία οφείλεται, κυρίως, στην προαναφερόμενη μετακύλιση της τελευταίας δόσης του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) του έτους 2017, στον Ιανουάριο του 2018. 
  • Οι άμεσοι φόροι ΠΟΕ αναμένεται να διαμορφωθούν στα 1.718 εκατ. ευρώ, μειωμένοι κατά 103 εκατ. ευρώ έναντι του 2017, ενώ οι λοιποί άμεσοι φόροι θα διαμορφωθούν στα 2.362 εκατ. ευρώ, μειωμένοι κατά 8 εκατ. ευρώ έναντι του 2017. 

Έμμεσοι φόροι 

Οι έμμεσοι φόροι προβλέπεται να διαμορφωθούν στα 27.390 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 473 εκατ. ευρώ έναντι του 2017 και μείωση κατά 112 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου ΜΠΔΣ 2018-2021. 
Ειδικότερα:
  • Τα έσοδα από ΦΠΑ αναμένεται να ανέλθουν στα 15.845 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 78 εκατ. ευρώ έναντι του 2017. 
  • Οι φόροι κατανάλωσης θα διαμορφωθούν στα 9.706 εκατ. ευρώ αυξημένοι κατά 439 εκατ. ευρώ έναντι του 2017, κυρίως λόγω της αύξησης των εσόδων από καπνικά προϊόντα ύστερα από την αποθεματοποίηση που συντελέστηκε το έτος 2016 και επηρέασε αρνητικά τα έσοδα του 2017. 
  • Οι έμμεσοι φόροι ΠΟΕ θα διαμορφωθούν στα 851 εκατ. ευρώ, μειωμένοι κατά 71 εκατ. ευρώ έναντι του 2017. 
(...)

ΔΑΠΑΝΕΣ
Σε ό,τι αφορά τις δαπάνες ο προϋπολογισμός προβλέπει
, μεταξύ άλλων, τα εξής: 

Οι συνολικές δαπάνες του Τακτικού Προϋπολογισμού (σε ταμειακή βάση) για το έτος 2018 προβλέπεται να διαμορφωθούν στα 48.438 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 916 εκατ. ευρώ σε σχέση το στόχο του ΜΠΔΣ 2018-2021, κυρίως λόγω της μείωσης της δαπάνης τόκων, της επανεκτίμησης της επιχορήγησης στον ΕΦΚΑ για την πληρωμή των συντάξεων του Δημοσίου, της μείωσης του ελλείμματος του ΕΛΕΓΕΠ, της επανεκτίμησης των αποδιδόμενων πόρων στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και της επανεκτίμησης των δαπανών για καταπτώσεις εγγυήσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης.

Οι πρωτογενείς δαπάνες του Τακτικού Προϋπολογισμού προβλέπεται ότι θα διαμορφωθούν στα 43.238 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 216 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου του ΜΠΔΣ 2018-2021.

Ανάλυση δαπανών κατά μείζονα κατηγορία, 
(αναφέρονται οι κυριώτερες κατηγορίες):

Αποδοχές και συντάξεις

Οι δαπάνες αποδοχών και συντάξεων προβλέπεται να ανέλθουν στα 12.298 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 371 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2017, κυρίως λόγω των αυξημένων εργοδοτικών εισφορών του κράτους ως εργοδότη υπέρ του ΕΦΚΑ για τους υπαλλήλους που υπάγονταν στο συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου έως 31/12/2016 (από 3,33% το 2017 σε 6,67% το 2018), της αναμόρφωσης των ειδικών μισθολογίων, καθώς και της συνεχιζόμενης από το 2017 μείωσης του αριθμού των αποχωρήσεων λόγω συνταξιοδότησης. 
(...)

Μεταβιβαστικές πληρωμές

Οι δαπάνες της κατηγορίας αυτής προβλέπεται να διαμορφωθούν στα 20.272 εκατ. ευρώ και θα καλύψουν κυρίως ανάγκες επιχορήγησης της κοινωνικής ασφάλισης, των νοσηλευτικών ιδρυμάτων και των δαπανών για την κοινωνική προστασία (επιδόματα πολυτέκνων, επίδομα θέρμανσης, επιχορήγηση στο ΑΚΑΓΕ, καθώς και άλλες δαπάνες κοινωνικού χαρακτήρα).
Στις παραπάνω δαπάνες περιλαμβάνονται και δράσεις για:
  • την πλήρη εφαρμογή του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ύψους 760 εκατ. ευρώ), 
  • την επιχορήγηση του ΕΦΚΑ για την πληρωμή των συντάξεων του Δημοσίου και 
  • τη συνεισφορά του Δημοσίου για την προστασία της κύριας κατοικίας των υπερχρεωμένων νοικοκυριών (ύψους 50 εκατ. ευρώ). 

Πληρωμές που αντικρίζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα

Οι πιστώσεις της κατηγορίας αυτής αφορούν αποδόσεις πόρων σε τρίτους κλπ. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται κυρίως οι αποδόσεις πόρων στους ΟΤΑ και οι αποδόσεις στην ΕΕ. Οι δαπάνες αυτές προβλέπεται να διαμορφωθούν στα 5.138 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση σε σχέση με το 2017 κατά 149 εκατ. ευρώ, η οποία οφείλεται κυρίως στις αυξημένες αποδόσεις προς τους ΟΤΑ.
(...)

Δαπάνες τόκων

Οι δαπάνες για τόκους θα ανέλθουν στα 5.200 εκατ. ευρώ, έναντι των 6.000 εκατ. ευρώ της εκτίμησης του 2017.

* Πηγή: naftemporiki.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου