2 Δεκεμβρίου 2016

Έκθεση ΤτΕ για τους Επιχειρησιακούς Στόχους Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων

Η Τράπεζα της Ελλάδος δημοσίευσε την Τετάρτη την πρώτη Έκθεση για τους Επιχειρησιακούς Στόχους Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (ΜΕΑ), σκοπός της οποίας είναι να παρέχει μια συνολική εικόνα για την εξέλιξη των επιχειρησιακών στόχων και επιλεγμένων δεικτών απόδοσης, που έχουν τεθεί από τις ελληνικές τράπεζες. 

Με βάσει όσα αναφέρονται στην έκθεση οι ελληνικές τράπεζες εισήλθαν στην κρίση του 2008 με συνολικά Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα (ΜΕΑ) υψους €14,5 δις ή 5,5% επί των συνολικών ανοιγμάτων. Στο τέλος Ιουνίου 2016 το ποσό των ΜΕΑ είχε φτάσει τα €108,4 δις ή το 45,1% των συνολικών ανοιγμάτων. Εαν δεν συμπεριληφθούν σε αυτά τα "εκτός ισολογισμού στοιχεία" το ποσό των ΜΕΑ είχε φτάσει (στο τέλος Ιουνίου 2016) στα €106,9 δις ή στο 50,5% επί των συνολικών ανοιγμάτων. 

Η διαχείριση των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων, σύμφωνα με την έκθεση, αποτελεί σήμερα τη σημαντικότερη πρόκληση για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Η αποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος είναι υψίστης σημασίας, καθώς, πέρα από τη βελτίωση της οικονομικής ευρωστίας των τραπεζών, θα επιτρέψει την απελευθέρωση κεφαλαίων προς χρηματοδότηση άλλων, πιο παραγωγικών, κλάδων της οικονομίας και θα συμβάλλει στην αύξηση της παραγωγικότητας και της ανάπτυξης.

Στο πλαίσιο αυτό, μία από τις βασικές πρωτοβουλίες σε θέματα πολιτικής είναι η υποχρέωση των τραπεζών να θέσουν επιχειρησιακούς στόχους για τη διαχείριση των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων τους. Η Τράπεζα της Ελλάδος, σε στενή συνεργασία με τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (Single Supervisory Mechanism - SSM) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, έθεσε μια σειρά από επιχειρησιακούς στόχους αποτελεσμάτων και δράσεων για τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα, οι οποίοι συνοδεύονται από βασικούς δείκτες απόδοσης. 

Τον Σεπτέμβριο του 2016 οι ελληνικές εμπορικές και συνεταιριστικές τράπεζες υπέβαλαν τους επιχειρησιακούς τους στόχους για τα ΜΕΑ, βάσει των δικών τους μακροοικονομικών παραδοχών και στρατηγικών διαχείρισης. Με βάση τους στόχους αυτούς τα ΜΕΑ από €106,9 δις (ή 51% επί των συνολικών ανοιγμάτων) στο τέλος Ιουνίου 2016 αναμένεται να διαμορφωθούν ως εξής:
  • Τον Δεκ 2016 στα €105,8 δις ή στο 51% επί των συνολικών ανοιγμάτων.
  • Τον Ιουν 2017 στα €103,4 δις ή στο 50% επί των συνολικών ανοιγμάτων.
  • Τον Δεκ 2017 στα €98,2 δις ή στο 48% επί των συνολικών ανοιγμάτων.
  • Το 2018 στα €83,3 δις ή στο 42% επί των συνολικών ανοιγμάτων.
  • Το 2019 στα €66,7 δις ή στο 34% επί των συνολικών ανοιγμάτων. 
Η μειώση αυτή των ΜΕΑ εκτιμάται ότι θα προέλθει κυρίως από επιτυχείς ρυθμίσεις δανείων. από διαγραφές δανείων, καθώς και, σε μικρότερο βαθμό, από ρευστοποιήσεις εξασφαλίσεων και μεταβιβάσεις δανείων.

Παράλληλα, το πλαίσιο εποπτικής πληροφόρησης αναβαθμίστηκε με την πρόσφατη Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος (ΠΕΕ 102/30.08.2016), ώστε να επιτρέψει στις εποπτικές αρχές να αποκτήσουν σε τριμηνιαία βάση αναλυτική εικόνα ως προς την ποιότητα του χαρτοφυλακίου των τραπεζών, αλλά και μια απολογιστική εικόνα των επιχειρησιακών στόχων και των επιλεγμένων δεικτών απόδοσης.

Η Τράπεζα της Ελλάδος θα δημοσιεύει, σε τριμηνιαία βάση, σχετική έκθεση για την εξέλιξη των επιχειρησιακών στόχων και των επιλεγμένων δεικτών απόδοσης του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, συγκριτικά με τους στόχους που έχουν ήδη τεθεί από τις τράπεζες.

Η πρώτη έκθεση, που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη, αναφέρεται σε στοιχεία Σεπτεμβρίου 2016. Σε αυτήν την πρώτη έκθεση παρέχεται επιπλέον ένα τεχνικό υπόβαθρο σχετικά με τους στόχους. 

Πιο λεπτομερής ανάλυση ως προς την εξέλιξη της ποιότητας του χαρτοφυλακίου των ελληνικών τραπεζών είναι διαθέσιμη στις εκθέσεις Επισκόπησης του Ελληνικού Χρηματοπιστωτικού Συστήματος και στις εκθέσεις Νομισματικής Πολιτικής της Τράπεζας της Ελλάδος.

Σχετικός σύνδεσμος: Έκθεση για τους Επιχειρησιακούς Στόχους Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων

afirimeno.com

Πηγή: www.bankofgreece.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου