12 Ιανουαρίου 2017

ΤτΕ: Διάρθρωση και μεταβολή μη εξυπηρετούμενων τραπεζικών ανοιγμάτων

Οριακή μείωση εμφανίζει το σύνολο των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων των ελληνικών τραπεζών στο τρίτο τρίμηνο του 2016 (107,6 δισεκ. ευρώ στο τέλος του τριμήνου από 108,4 δισεκ. ευρώ στην αρχή), όπως προκύπτει από την "Επισκόπηση του Ελληνικού Χρηματοπιστωτικού Συστήματος"* που δημοσίευσε σήμερα η Τράπεζας της Ελλάδος. Ωστόσο, το ίδιο διάστημα, οριακή αύξηση εμφανίζει ο λόγος των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων προς το σύνολο των ανοιγμάτων (45,2% από 45,1%).

Συγκεκριμένα, για το α΄ εξάμηνο του 2016 και το γ΄ τρίμηνο του ιδίου έτους, στην ενλόγω έκθεση αναφέρονται μεταξύ άλλων και τα εξής:

Ως αποτέλεσμα των προαναφερθεισών εξελίξεων, οριακή αύξηση εμφανίζει ο λόγος των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων προς το σύνολο των ανοιγμάτων κατά τη διάρκεια του α΄ εξαμήνου του 2016 (45,1%, έναντι 44,2% στο τέλος του 2015), γεγονός που αποδίδεται κυρίως στη μείωση των εξυπηρετούμενων δανείων. Συγκεκριμένα, ενώ το σύνολο των τραπεζικών πιστώσεων συρρικνώθηκε με ρυθμό μόλις 1,6% το α΄ εξάμηνο του 2016, το σύνολο των εξυπηρετούμενων δανείων υποχώρησε σε μεγαλύτερο βαθμό κατά 3,2% σε σχέση με το τέλος του 2015. Το σύνολο των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων διαμορφώθηκε σε 108,4 δισεκ. ευρώ, σε σύνολο ανοιγμάτων 240,3 δισεκ. ευρώ, σημειώνοντας οριακή αύξηση κατά 0,4% σε σχέση με το τέλος του 2015. Παρόμοια εικόνα καταγράφουν και τα επιμέρους χαρτοφυλάκια με εξαίρεση το καταναλωτικό χαρτοφυλάκιο, το οποίο εμφανίζει χαμηλότερα ποσοστά μείωσης τραπεζικών πιστώσεων και εξυπηρετούμενων δανείων (2,2% και 0,8%, αντίστοιχα). 

Επισημαίνεται ότι το γ΄ τρίμηνο του 2016, το σύνολο των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων διαμορφώθηκε σε 107,6 δισεκ. ευρώ και το σύνολο των ανοιγμάτων ανήλθε σε 238 δισεκ. ευρώ, με τον λόγο μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων προς το σύνολο των ανοιγμάτων να διαμορφώνεται σε 45,2%.
Ανοίγματα αβέβαιης είσπραξης ή σε μικρή καθυστέρηση

Ενδείξεις για την περαιτέρω πορεία του πιστωτικού κινδύνου απεικονίζονται στο ύψος των ανοιγμάτων αβέβαιης είσπραξης**, χωρίς καθυστέρηση ή σε καθυστέρηση μικρότερης των 90 ημερών, όπως επίσης και στο σύνολο των εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων τα οποία είναι σε καθυστέρηση από 1 έως 90 ημέρες
  • Ο λόγος των ανοιγμάτων αβέβαιης είσπραξης ως προς το σύνολο των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων διευρύνθηκε οριακά το α΄ εξάμηνο του 2016 και ανήλθε στο 27,6%, έναντι 26,2% στο τέλος του 2015, 
  • ενώ ο λόγος των εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων τα οποία είναι σε καθυστέρηση από 1 έως 90 ημέρες ως προς το σύνολο των εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (πρώιμες ληξιπρόθεσμες οφειλές) ανήλθε στο 12,2% το α΄ εξάμηνο του 2016, σε επίπεδα χαμηλότερα του τέλους του 2015 (12,7%). 

Σημειώνεται ότι τα ανοίγματα σε καθυστέρηση μεγαλύτερης των 90 ημερών και οι καταγγελμένες απαιτήσεις αποτελούν το 28,3% και 44,2% αντίστοιχα των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων. 

Οι ενδείξεις αυτές αποτελούν ένα στοιχείο έγκαιρης προειδοποίησης για την εξέλιξη του πιστωτικού κινδύνου στις τράπεζες, ενώ απαιτείται ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, με συγκεκριμένα εργαλεία για τη διαχείριση των πρώιμων ληξιπρόθεσμων οφειλών. 

Επισημαίνεται ότι το 70% του συνόλου των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων που εμπί- πτουν στην κατηγορία καθυστέρησης μεγαλύτερης των 90 ημερών (χωρίς να συμπερι- λαμβάνονται οι καταγγελμένες απαιτήσεις) έχουν καθυστέρηση μεγαλύτερη του ενός έτους. Το αντίστοιχο ποσοστό για τα στεγαστικά διαμορφώνεται στο 75%, τα επιχειρηματικά σε 68%, ενώ για τα καταναλωτικά στο 81%, τα οποία έχουν καθυστέρηση μεγαλύτερη του εξαμήνου.

Δυσκολίες αποτελεσματικής διαχείρισης

Στο ίδιο πλαίσιο, προβληματίζει ιδιαίτερα το γεγονός ότι το 48% των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων που εμπίπτουν στην κατηγορία καθυστέρησης μεγαλύτερης των 90 ημερών (χωρίς να συμπεριλαμβάνονται οι καταγγελμένες απαιτήσεις) έχουν καθυστέρηση μεγαλύτερη των 720 ημερών, με αυξητικές τάσεις, καθώς το εν λόγω εύρημα υποδηλώνει υψηλό βαθμό παγίωσης της κατάστασης και αναδεικνύει τις δυσκολίες αποτελεσματικής διαχείρισης.

Ωστόσο, με δεδομένο ότι τα δάνεια που εντάσσονται στην κατηγορία καθυστέρησης μεγαλύτερης των 90 ημερών (χωρίς να συμπεριλαμβάνονται οι καταγγελμένες απαιτήσεις) αποτελούν το 28% των συνολικών μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, θετικά αξιολογείται η μείωση της εν λόγω κατηγορίας κατά 4,3%. Παράλληλα, επισημαίνονται τα ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά (91%) των καταγγελμένων απαιτήσεων για τις οποίες δεν έχει γίνει κάποια μορφή οριστικού διακανονισμού. 

______________________ 


** Ανοίγματα «Αβέβαιης Είσπραξης»: Σύμφωνα με το υφιστάμενο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής (European Banking Authority – EBA) και τις κανονιστικές διατάξεις της Τράπεζας της Ελλάδος, τα ανοίγματα «Αβέβαιης Είσπραξης» (Unlikely To Pay) θεωρούνται «Μη Εξυπηρετούμενα» με ποιοτικά κριτήρια, παρόλο που είναι είτε ενήμερα, είτε παρουσιάζουν μικρή καθυστέρηση <90dpd

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου