19 Απριλίου 2017

Η έκπτωση φόρου με τη χρήση πλαστικού χρήματος

Πώς θα κατοχυρώσουν το δικαίωμα έκπτωσης μέχρι 2.100 ευρώ μισθωτοί, συνταξιούχοι και αγρότες, αξιοποιώντας τις διατάξεις για τα ηλεκτρονικά

Τον τρόπο με τον οποίο μισθωτοί, συνταξιούχοι, αγρότες και λοιποί φορολογούμενοι μπορούν να κατοχυρώσουν το δικαίωμα έκπτωσης φόρου μέχρι ποσού 1.900-2.100 ευρώ για τα εισοδήματα που αποκτούν εντός του 2017,
αξιοποιώντας τις διατάξεις του ν. 4446/2016 για τα κίνητρα χρήσης ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής, περιγράφει αναλυτική εγκύκλιος που εξέδωσε στις 13 Απριλίου ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γ. Πιτσιλής.

Από την εγκύκλιο (ΠΟΛ. 1062/13-4-2017) προκύπτει σαφώς ότι για τα εισοδήματα του 2017 η έκπτωση φόρου των 1.900-2.100 ευρώ, η οποία ισοδυναμεί με αφορολόγητο όριο εισοδήματος 8.636-9.545 ευρώ και ισχύει για μισθωτούς, συνταξιούχους και κατά κύριο επάγγελμα αγρότες δεν αναγνωρίζεται πλέον αυτόματα από τις φορολογικές αρχές, αλλά διατηρείται μόνο εφόσον ο κάθε δικαιούχος αποδείξει ότι πραγματοποίησε δαπάνες αγοράς αγαθών και υπηρεσιών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, σε ποσοστό 10% έως και 18,75% επί του ετησίου ατομικού πραγματικού ή τεκμαρτού εισοδήματός του.

Αναλυτικά, σύμφωνα με τα όσα διευκρινίζονται στην εγκύκλιο του διοικητή της ΑΑΔΕ, για τα εισοδήματα που αποκτώνται εντός του τρέχοντος έτους, η ισχύουσα νομοθεσία προβλέπει τα εξής:

1 Σε κάθε περίπτωση εισοδήματος που προέρχεται από μισθούς ή συντάξεις, κατά τον υπολογισμό του φόρου εισοδήματος, εκπίπτει από τον αναλογούντα φόρο ένα ποσό, το οποίο διαμορφώνεται έως τα 1.900-2.100 ευρώ. Αυτή η μείωση ή έκπτωση φόρου διαμορφώνεται ανάλογα με τον αριθμό των τέκνων που βαρύνουν το φορολογούμενο, καθώς και ανάλογα με το ακριβές ύψος του εισοδήματός του από μισθωτές υπηρεσίες. Ειδικότερα:
α) Για κάθε φορολογούμενο που δεν βαρύνεται με εξαρτώμενα τέκνα, η μείωση ή έκπτωση φόρου φθάνει μέχρι τα 1.900 ευρώ.
β) Για κάθε φορολογούμενο που βαρύνεται με 1 εξαρτώμενο τέκνο, η έκπτωση φόρου φθάνει μέχρι τα 1.950 ευρώ.
γ) Για κάθε φορολογούμενο που βαρύνεται με 2 εξαρτώμενα τέκνα, η έκπτωση φόρου φθάνει μέχρι τα 2.000 ευρώ.
δ) Για κάθε φορολογούμενο που βαρύνεται με 3 ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα, η έκπτωση φόρου φθάνει μέχρι τα 2.100 ευρώ.

Το ανώτατο ποσό μείωσης ή έκπτωσης φόρου των 1.900, 1.950, 2.000 ή 2.100 ευρώ δικαιούται, κατά περίπτωση, κάθε φορολογούμενος με ετήσιο εισόδημα από μισθούς ή συντάξεις, το οποίο φθάνει μέχρι τα 20.000 ευρώ, εφόσον το εισόδημα αυτό υπερβαίνει:

  • τα 8.636 ευρώ για όποιον δεν βαρύνεται με τέκνα,
  • τα 8.863 ευρώ για όποιον βαρύνεται με 1 τέκνο,
  • τα 9.090 ευρώ για όποιον βαρύνεται με 2 τέκνα και
  • τα 9.545 ευρώ για όποιον βαρύνεται με 3 ή περισσότερα τέκνα.

Αν το εισόδημα από μισθούς ή συντάξεις είναι χαμηλότερο του ισχύοντος κατά περίπτωση παραπάνω ορίου, τότε η έκπτωση ισούται με τον φόρο που αναλογεί στο εισόδημα αυτό, βάσει της κλίμακας φορολογίας των εισοδημάτων από μισθούς και συντάξεις. Δηλαδή, η έκπτωση ισούται με το γινόμενο που προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του εισοδήματος επί τον ελάχιστο συντελεστή φόρου 22%, τον οποίο προβλέπει η κλίμακα φορολογίας των μισθών και των συντάξεων.

Αν το εισόδημα από μισθούς ή συντάξεις είναι μεγαλύτερο των 20.000 ευρώ, τότε το ποσό της ισχύουσας κατά περίπτωση έκπτωσης (των 1.900 ή των 1.950 ή των 2.000 ή των 2.100 ευρώ) μειώνεται κατά το 1% του ποσού της διαφοράς μεταξύ του εισοδήματος και των 20.000 ευρώ. 

2 Την έκπτωση φόρου, κλιμακούμενη σύμφωνα με τα όσα αναφέραμε παραπάνω, δικαιούνται και όσοι φορολογούμενοι έχουν την ιδιότητα του κατά κύριο επάγγελμα αγρότη και μόνο για το εισόδημα που αποκτούν από αγροτικές δραστηριότητες.


3 Η παραπάνω μείωση του φόρου εισοδήματος υπολογίζεται και στην περίπτωση κατά την οποία το ετήσιο εισόδημα από μισθούς ή συντάξεις το οποίο δηλώνεται είναι χαμηλότερο από αυτό που προκύπτει με βάση τα τεκμήρια διαβίωσης και απόκτησης περιουσιακών στοιχείων. Σε κάθε τέτοια περίπτωση, το ακριβές ποσό της έκπτωσης φόρου υπολογίζεται με βάση τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων, καθώς και με βάση το ύψος του ετήσιου τεκμαρτού εισοδήματος, το οποίο προκύπτει από τα τεκμήρια.

4 Η παραπάνω μείωση του φόρου εισοδήματος υπολογίζεται και στις παρακάτω περιπτώσεις κατά τις οποίες προκύπτει προστιθέμενη διαφορά φορολογητέου εισοδήματος λόγω εφαρμογής τεκμηρίων, η οποία φορολογείται με βάση την κλίμακα φορολογίας των μισθών και των συντάξεων:
α) Όταν δεν υπάρχει εισόδημα από καμία κατηγορία ή έχει δηλωθεί εισόδημα μόνο από κεφάλαιο ή/και από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου και το τεκμαρτό εισόδημα που έχει προκύψει δεν υπερβαίνει τα 9.500 ευρώ.
β) Εφόσον ο φορολογούμενος είναι άνεργος, εγγεγραμμένος στο μητρώο του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ).

5 Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία αποκτάται εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις ή/και από ατομική αγροτική επιχείρηση μαζί με εισόδημα από λοιπές κατηγορίες, η μείωση του φόρου θα είναι αυτή που αναλογεί μόνο στο μέρος του εισοδήματος που προέρχεται αποκλειστικά από μισθωτή εργασία και συντάξεις ή/και από ατομική αγροτική επιχείρηση.

6 Όταν αποκτάται εισόδημα από ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα, η οποία υπάγεται στην ασφάλιση του ΟΓΑ σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, μαζί με εισόδημα από αγροτική δραστηριότητα, η μείωση του φόρου υπολογίζεται μόνο στο εισόδημα που αποκτάται από την αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα, ανεξάρτητα από το εάν ο φορολογούμενος χαρακτηρίζεται ως κατ’ επάγγελμα αγρότης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και του ποσοστού συμμετοχής του εισοδήματός του από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα σε σχέση με το συνολικό εισόδημα.

7 Για να κατοχυρωθεί η έκπτωση φόρου θα πρέπει πλέον κάθε φορολογούμενος ηλικίας κάτω των 70 ετών που τη δικαιούται να πραγματοποιήσει δαπάνες απόκτησης αγαθών και λήψης υπηρεσιών στην ημεδαπή ή σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του ΕΟΧ, χρησιμοποιώντας ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, όπως χρεωστικές ή πιστωτικές κάρτες, προπληρωμένες κάρτες (prepaid card), λογαριασμούς πληρωμών Παρόχων Υπηρεσιών Πληρωμών του ν. 3862/2010 (μεταφορά πίστωσης, εντολές άμεσης χρέωσης, πάγιες εντολές, τραπεζικές ή ταχυδρομικές επιταγές), ηλεκτρονική τραπεζική (e-banking), ηλεκτρονικό πορτοφόλι (e-wallet), κ.λπ. Όταν η καταβολή προς τους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών του ν.3862/2010 για την εξόφληση δαπάνης γίνεται με μετρητά (σε γκισέ ή σε easy-pay μηχάνημα) λαμβάνεται κι αυτή υπ’ όψιν για την κατοχύρωση της μείωσης φόρου.

Το ύψος των δαπανών που πρέπει να εξοφλήσει με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής κάθε φορολογούμενος ηλικίας κάτω των 70 ετών-δικαιούχος της έκπτωσης φόρου, προκειμένου να κατοχυρώσει την έκπτωση αυτή, κυμαίνεται μεταξύ 10% και 18,75% του ετησίου ατομικού -δηλωθέντος ή τεκμαρτού- εισοδήματός του. Ειδικότερα: 

Κάθε φορολογούμενος με ετήσιο φορολογητέο εισόδημα προερχόμενο από μισθούς ή συντάξεις, κάθε κατά κύριο επάγγελμα αγρότης με ετήσιο εισόδημα από αγροτικές δραστηριότητες και κάθε άνεργος εγγεγραμμένος στον ΟΑΕΔ με πρόσθετο τεκμαρτό φορολογητέο εισόδημα λόγω τεκμηρίων, πρέπει να καλύπτει ποσοστό 10% του τμήματος εισοδήματός του μέχρι τα 10.000 ευρώ, ποσοστό 15% του τμήματος του εισοδήματός του πάνω από τα 10.000 και έως τα 30.000 ευρώ και ποσοστό 20% του τμήματος του εισοδήματός του πάνω από τα 30.000 ευρώ με δαπάνες αγοράς αγαθών και παροχής υπηρεσιών εξοφληθείσες μέσω χρεωστικών ή πιστωτικών καρτών ή άλλων ηλεκτρονικών μεθόδων πληρωμής για να κατοχυρώσει έκπτωση φόρου που φθάνει μέχρι τα επίπεδα των 1.900 - 2.100 ευρώ.

8 Σε κάθε περίπτωση μη κάλυψης του απαιτούμενου ποσού δαπάνης με τέτοιου είδους μέσα πληρωμής, ο φορολογούμενος θα επιβαρύνεται με επιπλέον φόρο 22% επί του «ακάλυπτου» ποσού.

9 Εξαιρούνται από την υποχρέωση πληρωμής των δαπανών με κάρτες ή με άλλα ηλεκτρονικά μέσα οι συνταξιούχοι ηλικίας 70 ετών ή μεγαλύτερης, καθώς και οι ανάπηροι κατά ποσοστό 80% και άνω. Όμως κι αυτές οι κατηγορίες φορολογουμένων υποχρεούνται να καλύπτουν τα παραπάνω ποσοστά του ετησίου εισοδήματός τους με δαπάνες πληρωθείσες με μετρητά.

10 Οι δαπάνες αγοράς αγαθών και λήψης υπηρεσιών που λαμβάνονται υπ’ όψιν για την κατοχύρωση της μείωσης φόρου πρέπει να πραγματοποιούνται μέσα στο τρέχον φορολογικό έτος (2017). Ειδικά σε ό,τι αφορά τις δαπάνες που εξοφλούνται με πιστωτικές κάρτες, δεν εξετάζεται ο τρόπος εξόφλησης αυτών (εφάπαξ ή σε δόσεις).

11 Στις περιπτώσεις κοινών τραπεζικών λογαριασμών σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (κάθε μορφής στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό) οι πραγματικοί δικαιούχοι, οι οποίοι καθορίζονται με βάση τις πραγματικές περιστάσεις, μπορούν να χρησιμοποιούν τους εν λόγω λογαριασμούς ανάλογα με τις πραγματοποιούμενες δαπάνες τους. Τα ίδια ισχύουν και για πιστωτικές κάρτες με δικαιούχους κύρια και πρόσθετα μέλη.

12 Ειδικά για τους λογαριασμούς ΔΕΚΟ που είναι σε όνομα διαφορετικό από αυτόν που καταβάλλει, οι δαπάνες αποπληρωμής τους θα γίνονται δεκτές για την κατοχύρωση της μείωσης φόρου, εφόσον ο καταβάλλων τη δαπάνη-δικαιούχος της έκπτωσης είναι και ο πραγματικός χρήστης του ακινήτου.

13 Σε περιπτώσεις δαπανών κοινόχρηστων χώρων, οι οποίες εξοφλούνται από τον διαχειριστή της πολυκατοικίας με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, οι εν λόγω δαπάνες θα λαμβάνονται υπ’ όψιν για την κατοχύρωση της έκπτωσης φόρου, μετά τον επιμερισμό τους στους ενοίκους ή στους ιδιοκτήτες των οριζόντιων ιδιοκτησιών.

14 Για να αποδείξει την εξόφληση των δαπανών απόκτησης αγαθών και λήψης υπηρεσιών, με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής κάθε φορολογούμενος δεν απαιτείται να μαζεύει τις χάρτινες αποδείξεις λιανικών συναλλαγών που εκδίδονται από τις επιχειρήσεις πώλησης των αγαθών ή παροχής των υπηρεσιών.

Χρειάζεται όμως να συγκεντρώσει κάθε άλλο πρόσφορο αποδεικτικό μέσο όπως κατάσταση κίνησης τραπεζικού λογαριασμού (bank statement) ή αντίγραφο κίνησης τραπεζικού λογαριασμού, αναλυτική εικόνα καρτών, αποδεικτικά κατάθεσης ή εξόφλησης, αντίγραφο του τερματικού μηχανήματος (POS) κ.λπ. και δεν απαιτείται η συλλογή αποδείξεων.

Τα δικαιολογητικά αυτά, που αποδεικνύουν την καταβολή των δαπανών για απόκτηση αγαθών και λήψη υπηρεσιών πρέπει να φυλάσσονται από τους φορολογούμενους μέχρι την παραγραφή του δικαιώματος της Φορολογικής Διοίκησης για έλεγχο της αρχικής δήλωσης.

15 Όσον αφορά τους φορολογούμενους που εξαιρούνται από την υποχρέωση πληρωμής δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα, απαιτείται να μαζέψουν και να προσκομίσουν, εφόσον τους ζητηθούν για έλεγχο, αποδείξεις λιανικών συναλλαγών συνολικής αξίας ίσης με το ποσοστό που αντιστοιχεί στο ετήσιο εισόδημά τους, σύμφωνα με τα όσα αναφέραμε παραπάνω, στην παράγραφο 7.

Οι αποδείξεις αυτές θα πρέπει να έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4308/2014 (ΕΛΠ). Στους φορολογούμενους της περίπτωση αυτής εμπίπτουν μεταξύ άλλων οι δικαιούχοι της έκπτωσης φόρου οι οποίοι μέχρι το τέλος του φορολογικού έτους πραγματοποίησης των δαπανών έχουν συμπληρώσει το 70ό έτος της ηλικίας.

Για το τρέχον δηλαδή έτος όσοι έχουν γεννηθεί έως και την 31.12.1947. Πάντως και οι εν λόγω φορολογούμενοι, εφόσον το επιθυμούν έχουν τη δυνατότητα να εξοφλούν τις δαπάνες τους και με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής.

16 Σε περίπτωση που καλύπτεται το απαιτούμενο ποσό δαπανών από οποιονδήποτε εκ των δύο συζύγων ή μερών συμφώνου συμβίωσης, το τυχόν πλεονάζον ποσό δύναται κατά την εκκαθάριση να μεταφερθεί στον άλλο σύζυγο ή στο άλλο μέρος συμφώνου συμβίωσης για τυχόν κάλυψη του ελάχιστα απαιτούμενου ποσού δαπανών.

Όταν ένας εκ των δύο συζύγων ή μερών συμφώνου συμβίωσης πραγματοποιεί δαπάνες αγοράς αγαθών και λήψης υπηρεσιών αλλά δεν δικαιούται την προβλεπόμενη μείωση φόρου, το ποσό των δαπανών δύναται κατά την εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης να μεταφερθεί στον άλλο σύζυγο ή στο άλλο μέρος συμφώνου συμβίωσης για τυχόν κάλυψη του ελάχιστα απαιτούμενου ποσού δαπανών. 

Πηγή: naftemporiki.gr (η ανάρτηση περιλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος σχετικού δημοσιεύματος).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου