5 Νοεμβρίου 2013

Εθελούσια έξοδος του προσωπικού της Eurobank μέχρι 15.11.13

Μέχρι την Παρασκευή, 15 Νοεμβρίου 2013, θα διαρκέσει το πρόγραμμα Εθελούσιας Εξόδου Προσωπικού της Eurobank, σύμφωνα με τους όρους που δημοσιοποιήθηκαν σήμερα, με την βασική Αποζημίωση να υπολογίζεται βάσει του Μηνιαίου Μισθού και των συνολικών συμπληρωμένων ετών υπηρεσίας στον Όμιλο. 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν όλοι οι εργαζόμενοι στον διευρυμένο Όμιλο, πλην εκείνων που εργάζονται στο Νέο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και ορισμένες ακόμη (αναφέρονται στη συνέχεια) θυγατρικές.
 

Στο πρόγραμμα, το οποίο προσομοιάζει με εκείνο της Πειραιώς, αναμένεται να συμμετάσχουν περί τα 700 άτομα και το κόστος του εκτιμάται περίπου στα 45 εκατ ευρώ.

Αναλυτικά οι όροι και προϋποθέσεις του προγράμματος είναι οι εξής:

1. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Το πρόγραμμα θα τεθεί σε ισχύ από την Τρίτη 5 Νοεμβρίου 2013 και θα διαρκέσει μέχρι και την Παρασκευή 15 Νοεμβρίου 2013.

2. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα είναι προαιρετική.
Η Τράπεζα / Θυγατρική επιφυλάσσεται ρητά του δικαιώματός της να μην αποδεχτεί τη συμμετοχή κάποιου εργαζόμενου στο ανωτέρω πρόγραμμα λαμβάνοντας υπόψη τις οργανωτικές και υπηρεσιακές ανάγκες των μονάδων καθώς και τη θέση του στην υπηρεσία.

3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν όλοι οι εργαζόμενοι του διευρυμένου Ομίλου (Τράπεζα Eurobank και Θυγατρικές Ελλάδας, συμπεριλαμβανομένης και της Νέας Proton Bank) με συμβάσεις εξηρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου και με τελευταία συνεχή υπηρεσία στον Όμιλο πάνω από 18 μήνες κατά την 1.11.2013, όπως και οι δικηγόροι με έμμισθη εντολή που πληρούν την παραπάνω χρονική προϋπόθεση υπηρεσίας.
Από τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα ρητώς εξαιρούνται:
- Οι εργαζόμενοι του Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και των θυγατρικών του
- Οι εργαζόμενοι στις Eurolife ERB ΑΕΑΖ, ΑΕΓΑ και Eurolife Ασφαλιστικές
Υπηρεσίες ΑΕΜΑ
- Οι εργαζόμενοι στη Eurobank Properties ΑΕΕΑΠ
- Οι εργαζόμενοι στη Eurobank Equities ΑΕΠΕΥ
- Οι αμειβόμενοι με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών
- Οι εργαζόμενοι με συμβάσεις ορισμένου χρόνου
- Οι εργαζόμενοι οι οποίοι δεν έχουν συμπληρώσει 18 μήνες υπηρεσίας στον Όμιλο κατά την 1.11.2013
- Οι εργαζόμενοι που έχουν ήδη συμφωνήσει με την Τράπεζα / Θυγατρική να αποχωρήσουν με αμοιβαία συμφωνία και / ή εκείνοι που κατά το παρελθόν αποχώρησαν από την Τράπεζα / Θυγατρική με αμοιβαία συμφωνία και στη συνέχεια ανανέωσαν υπό οποιαδήποτε μορφή τη συνεργασία τους.

4. ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΠΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Το σύνολο των χρηματικών παροχών, που θα λάβουν οι δικαιούχοι εργαζόμενοι συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα, περιλαμβάνει τα ακόλουθα ποσά:
(α) Βασική Αποζημίωση
(β) Κίνητρο Αποχώρησης βάσει ηλικίας και συνολικών ετών συμπληρωμένης υπηρεσίας στον Όμιλο
(γ) Κίνητρο Αποχώρησης βάσει ανήλικων τέκνων
(δ) Κίνητρο Αποχώρησης με εξαγορά πλασματικών χρόνων κοινωνικής ασφάλισης
(ε) Ειδική Πρόσθετη Παροχή

Πιο συγκεκριμένα:
(α) Βασική Αποζημίωση
Η Βασική Αποζημίωση υπολογίζεται βάσει του Μηνιαίου Μισθού και των συνολικών συμπληρωμένων ετών υπηρεσίας στον Όμιλο.
Προκειμένου για τον υπολογισμό των Μηνιαίων Μισθών που συνιστούν τη Βασική Αποζημίωση χρησιμοποιούνται οι παρακάτω Πίνακες:

(β) Κίνητρο Αποχώρησης βάσει ηλικίας και συνολικών συμπληρωμένων ετών υπηρεσίας στον Όμιλο

Το Κίνητρο Αποχώρησης υπολογίζεται σύμφωνα με τον παρακάτω Πίνακα:(γ) Κίνητρο Αποχώρησης βάσει ανήλικων τέκνων
Θα καταβάλλονται δύο επιπλέον Μηνιαίοι Μισθοί για κάθε ανήλικο τέκνο (Ο Μηνιαίος Μισθός είναι ο μισθός που ορίζεται στην παράγραφο (β) « Κίνητρο Αποχώρησης βάσει ηλικίας και συνολικών ετών συμπληρωμένης υπηρεσίας στον Όμιλο»).
(δ) Κίνητρο Αποχώρησης με εξαγορά πλασματικών χρόνων κοινωνικής ασφάλισης
Για τους εργαζόμενους άνω των 57 ετών (Πίνακας 3, Κατηγορία Β) και μόνο θα δίνεται ως επιπλέον κίνητρο ποσό για εξαγορά έως και 3 πλασματικών χρόνων κοινωνικής ασφάλισης
(ε) Ειδική Πρόσθετη Παροχή
Στο ποσό που προκύπτει από το σύνολο των (α)+(β)+(γ)+(δ) παροχών του Προγράμματος, θα προστίθεται ο αναλογών φόρος και το νέο αυτό σύνολο θα αποτελεί το συνολικό μικτό ποσό παροχών του Προγράμματος.
Το συνολικό καθαρό ποσό των παροχών του Προγράμματος θα προκύπτει από το σύνολο των (α)+(β)+(γ)+(δ)+(ε) παροχών αφού αφαιρεθεί ο κατά νόμο αναλογών φόρος ο οποίος θα βαρύνει τον εργαζόμενο.
(στ) Μέγιστο και Ελάχιστο Όριο Παροχών Προγράμματος
Για το συνολικό μικτό ποσό των παροχών που προκύπτει από το άθροισμα των (α)+(β)+(γ)+(δ)+(ε) τίθεται μέγιστο και ελάχιστο όριο ως είθισται στο Προγράμματα Εθελούσιας Εξόδου.

5. ΑΛΛΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ
(α) Ιατροφαρμακευτική και Νοσοκομειακή Περίθαλψη
Θα εξακολουθήσει να παρέχεται ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη στο ιδιωτικό Πρόγραμμα της Τράπεζας / Θυγατρικής για 2 έτη από την ημερομηνία λύσης της σύμβασης εργασίας για κάθε εργαζόμενο που είναι ασφαλισμένος, καθώς και για τα ήδη ασφαλισμένα εξαρτώμενα μέλη του, σύμφωνα με τους εκάστοτε ισχύοντες όρους του αντίστοιχου ιατροφαρμακευτικού προγράμματος.
(β) Δανειακά Προϊόντα Προσωπικού
Στεγαστικά ή καταναλωτικά δάνεια, που έχουν ήδη χορηγηθεί σε όσους συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Εθελουσίας Εξόδου, θα διατηρήσουν τους ίδιους όρους μέχρι την πλήρη εξόφλησή τους υπό την προϋπόθεση ότι είναι και θα παραμείνουν και στο μέλλον ενήμερα.
Καμία αίτηση συμμετοχής στο Πρόγραμμα δεν θα γίνεται δεκτή μετά το πέρας της Παρασκευής 15 Νοεμβρίου 2013.

______________
Πηγή: www.bankingnews.gr 05.11.2013


yle="text-align: center;">

1 σχόλιο:

  1. Περί τους 1.100 εργαζόμενους δήλωσαν συμμετοχή στο πρόγραμμα εθελουσίας εξόδους της Eurobank το οποίο ολοκληρώθηκε την Παρασκευή 15 Νοεμβρίου και εντός του χρονοδιαγράμματος που είχε ορισθεί. Η η μείωση του μισθολογικού κόστους εκτιμάται σε άνω των 55 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως. Πηγή: capital.gr

    ΑπάντησηΔιαγραφή