26 Ιουλίου 2013

Διασπάται η Probank, στην Εθνική το “υγιές” κομμάτι

Έληξε και τυπικά σήμερα το τελευταίο τραπεζικό σίριαλ του καλοκαιριού, με την Probank να είναι η πέμπτη κατά σειρά τράπεζα που διασπάται σε “καλή” και “κακή”. 
Μετά από αρκετές παρατάσεις στην καταληκτική ημερομηνία για την εξεύρεση επενδυτή και παρά τις προσπάθειες που κατέβαλε η Τράπεζα της Ελλάδος, μέσω του επιτρόπου που εγκατέστησε στην τράπεζα, η Probank παίρνει το δρόμο της εξυγίανσης και το “υγιές” της τμήμα καταλήγει στην Εθνική Τράπεζα.

Η Εθνική από την πλευρά της, στην τελευταία στροφή της ανακεφαλαιοποίησης προχωρά στη δεύτερη απορρόφηση τραπεζικών στοιχείων, μετά την απόκτηση του “καλού” κομματιού της FBBank.

Το ενδιαφέρον ξένων funds δεν μετουσιώθηκε σε πρόταση που να ικανοποιεί τις αρμόδιες αρχές, αφού από την πρώτη στιγμή η Τρόικα έχει θέσει το πλαίσιο βάσει του οποίου έπρεπε να γίνουν οι πωλήσεις των τραπεζών.

Εξάλλου, η Τρόικα πίεζε προς όλες τις κατευθύνσεις να ολοκληρωθεί η αναδιάταξη του κλάδου και να προχωρήσει το εγχώριο τραπεζικό σύστημα στην κατάρτιση του ενιαίου σχεδίου, χωρίς εκκρεμότητες.

Η ανακοίνωση της Τράπεζας της Ελλάδος:

26/07/2013 - Μεταβίβαση στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της Τράπεζας Probank σύμφωνα με τον νόμο 3601/2007

Η Τράπεζα Probank ενημέρωσε αρμοδίως την Τράπεζα της Ελλάδος ότι δεν κατέστη δυνατό να αντλήσει εντός της ταχθείσας σχετικής προθεσμίας τα απαιτούμενα κεφάλαια για την ανακεφαλαιοποίησή της. Η Τράπεζα της Ελλάδος, με γνώμονα τη διασφάλιση των καταθέσεων και της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, διερεύνησε, στο πλαίσιο των διαδικασιών εξυγίανσης που προβλέπει ο νόμος 3601/2007, το ενδιαφέρον πιστωτικών ιδρυμάτων για την απόκτηση επιλεγμένων στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της Τράπεζας Probank και αποφάσισε τη μεταβίβασή τους στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., μετά από σχετική πρόταση της τελευταίας που έλαβε την έγκριση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Τα προς μεταβίβαση στοιχεία παθητικού περιλαμβάνουν το σύνολο των καταθέσεων, ενώ τα προς μεταβίβαση στοιχεία ενεργητικού περιλαμβάνουν κυρίως τα δάνεια της τράπεζας (με εξαίρεση εκείνα που βρίσκονται σε οριστική καθυστέρηση). Το ποσό της διαφοράς της αξίας των μεταφερόμενων στοιχείων παθητικού και ενεργητικού καταβάλλεται από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας όπως ορίζει ο νόμος.

Η άδεια της Τράπεζας Probank ανακλήθηκε και η τράπεζα τέθηκε σε ειδική εκκαθάριση. Εκκαθαριστής ορίστηκε η εταιρεία PwC Business Solutions AE. Από το προϊόν της εκκαθάρισης θα ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις τρίτων με τη σειρά που ορίζει ο νόμος.

Οι καταθέσεις του συνόλου των πελατών της Probank είναι διασφαλισμένες στο ακέραιο και η εξυπηρέτηση των πελατών της συνεχίζεται απρόσκοπτα.

Η ανακοίνωση της Εθνικής Τράπεζας

Η Εθνική Τράπεζα μετέχοντας ενεργά στην αναδιάρθρωση του πιστωτικού μας συστήματος και μετά από συμμετοχή σε διαγωνιστική διαδικασία που προωθήθηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος και το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, απορροφά το υγιές τμήμα της τράπεζας PROBANK A.E.

Το υγιές τμήμα της PROBANK, με βάση στοιχεία 31ης Μαρτίου 2013, που θα απορροφηθεί από την Εθνική Τράπεζα αφορά σε:

• € 3.103 εκατ. στοιχεία Ενεργητικού, εκ των οποίων € 2.597 εκατ. Χορηγήσεις
• € 3.203 εκατ. στοιχεία Παθητικού, εκ των οποίων € 3.123 εκατ. Καταθέσεις
• Δίκτυο 112 καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα

Η προσφορά της Εθνικής Τράπεζας διασφαλίζει πλήρως τους Καταθέτες και Πελάτες της PROBANK, οι συναλλαγές των οποίων θα πραγματοποιούνται κανονικά και χωρίς καμία αλλαγή ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία της τράπεζας.

Η απορρόφηση των στοιχείων ενεργητικού θα συνοδευτεί με ανάλογη κεφαλαιοποίηση από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ενώ το επόμενο χρονικό διάστημα, ανεξάρτητη ελεγκτική εταιρεία θα αξιολογήσει τα στοιχεία του Ισολογισμού της PROBANK. Αν προκύψει διαφορά μεταξύ της προσωρινώς αποτιμηθείσας αξίας των μεταβιβαζομένων στοιχείων Ενεργητικού και Παθητικού και της τελικής αξίας όπως προκύψει από την αξιολόγηση, θα καλυφθεί από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, σύμφωνα με την ισχύουσα διαδικασία, και θα έχει ως αποτέλεσμα την παροχή πρόσθετης ρευστότητας.

Η Εθνική Τράπεζα καλωσορίζει τα στελέχη και τους υπαλλήλους της PROBANK στους κόλπους του Ομίλου, αναγνωρίζει την προσπάθεια που κατέβαλαν κάτω από δυσμενείς συνθήκες στο να κρατήσουν την τράπεζα σε υψηλό επίπεδο και προσβλέπει στην ενεργή συμμετοχή τους για την επίτευξη των προκλήσεων που έχει ο Όμιλος στο μέλλον.

Σύντομο Ιστορικό της 
Probank: Δώδεκα χρόνια ζωής

Η Probank ιδρύθηκε το 2001 και σήμερα απαριθμεί πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδ. Η ίδρυσή της αποτέλεσε πρωτοβουλία τραπεζικών στελεχών με πείρα στον κλάδο. Αρχικά, στο μετοχικό κεφάλαιο συμμετείχαν 703 μέτοχοι, επιχειρηματίες, ιδιώτες και τραπεζικοί υπάλληλοι, με μέγιστο ποσοστό 5%, διαμορφώνοντας από την αρχή τον πολυμετοχικό χαρακτήρα της.

Επίσης το 2001, ξεκίνησαν οι θυγατρικές Profinance και Probank Α.Ε.Δ.Α.Κ., προκειμένου να προσφέρει ολοκληρωμένο πλαίσιο εξυπηρέτησης στους πελάτες της, ενώ λειτούργησε και το πρώτο κατάστημα της τράπεζας στο Νέο Ηράκλειο. Το 2002 ιδρύθηκε η θυγατρική Probank Autoleasing και η Probank Leasing και άνοιξε το δεύτερο κατάστημα, αυτή τη φορά στον Πειραιά.

Την επόμενη χρονιά (2003) η Probank προχώρησε σε αύξηση κεφαλαίου ύψους 61,65 εκατ. ευρώ με έκδοση 13,7 εκατ. μετοχών και τιμή διάθεσης 4,5 ευρώ.

Το 2006 πραγματοποιήθηκε η δεύτερη κεφαλαιακή ενίσχυση, κατά 80,4 εκατ. ευρώ, με έκδοση 13,4 εκατ. μετοχών με τιμή διάθεσης 6 ευρώ. Νέα προσπάθεια ενίσχυσης σημειώθηκε το 2007, όταν η Probank προχώρησε σε αύξηση κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών υπέρ το άρτιο κατά 6.844.639,2 ευρώ με διανομή 2 νέων μετοχών για κάθε 10 παλαιές.

Μετά από επτά χρόνια ζωής, το 2008 σηματοδοτήθηκε από την έναρξη εργασιών του 100ού καταστήματος της τράπεζας στο Ηράκλειο Κρήτης. Το 2009 πραγματοποιήθηκε η εξαγορά του 100% των μετοχών της εταιρείας Ανθός Properties Α.Κ.Ε., ιδιοκτήτριας εταιρείας του κτιρίου 12.500 τ.μ. επί της οδού Πειραιώς 74, για έδρα του Ομίλου με συγκέντρωση όλων των Κεντρικών Υπηρεσιών και των Θυγατρικών Εταιρειών.

Το ίδιος έτος έγινε νέα αύξηση κεφαλαίου κατά 80,086 εκατ. ευρώ, με 21,075 εκατ. μετοχών με τιμή διάθεσης 0,80 ευρώ.

Η επόμενη αύξηση σημειώθηκε το 2012 κατά 106,7 εκατ. ευρώ, με έκδοση 133,3 εκατ. μετοχών με τιμή διάθεσης 0,80 ευρώ, ενώ ξεκίνησαν οι πρώτες ενέργειες κεφαλαιακής ενίσχυσης, στο πλαίσιο της ανακεφαλαιοποίησης του κλάδου, με την έκδοση 5ετούς Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου 150 εκατ. ευρώ και έκδοση Άμεσα Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου 71,6 εκατ. ευρώ.

______________
Πηγές:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου