17 Απριλίου 2021

Oι όροι της ΑΜΚ της Τράπεζας Πειραιώς

Με την έκδοση μέχρι και 1.200.000.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας €1,00 η κάθε μία θα προχωρήσει στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου (ΑΜΚ) η Τράπεζα Πειραιώς, όπως η ίδια ανακοίνωσε αργά το βράδυ της Παρασκευής. Η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών θα κυμανθεί μεταξύ 1 ευρώ και 1,15 ευρώ. 
Το 85% της αύξησης κεφαλαίου (που αντιστοιχεί σε 1.020.000.000 εκ των νέων μετοχών) θα καλυφθεί από τη Διεθνή Προσφορά και το 15% (που αντιστοιχεί σε 180.000.000 εκ των νέων μετοχών) θα καλυφθεί μέσω της Δημόσιας Προσφοράς στην Ελλάδα. Οι υφιστάμενοι μέτοχοι  δικαιούνται προνομιακής κατανομής, ανάλογης του ποσοστού συμμετοχής τους, επί των νέων μετοχών που θα επιμεριστούν στη Δημόσια Προσφορά.

Oι βασικοί όροι της ΑΜΚ

Ανακοίνωση* Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου. Η εταιρεία με την επωνυμία «Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε.» (η «Εταιρεία») ανακοινώνει (μεταξύ άλλων) τα ακόλουθα:

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη συνεδρίασή του που πραγματοποιήθηκε στις 16 Απριλίου 2021, ενέκρινε, κατόπιν της εξουσιοδότησης που του παρασχέθηκε δυνάμει της από 07.04.2021 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της (η «ΕΓΣ»), μεταξύ άλλων θεμάτων, τα ακόλουθα:

(1) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μέχρι και €1.200.000.000, με την καταβολή μετρητών, με αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της και την έκδοση μέχρι και 1.200.000.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας €1,00 η κάθε μία (οι «Νέες Μετοχές»), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 24 παρ. 1 και 27 παρ. 4 του Ν. 4548/2018 και του Καταστατικού της Εταιρείας (η «Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου»). Ο συνολικός αριθμός των Νέων Μετοχών θα ισούται με το πηλίκο του συνολικού ονομαστικού ποσού της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου διαιρούμενο με την ονομαστική αξία €1,00 της καθεμίας μετοχής. Δεν θα εκδοθούν κλάσματα Νέων Μετοχών.

(2) Το εύρος τιμών για τη διάθεση των Νέων Μετοχών, ήτοι ελάχιστη τιμή €1,00 και μέγιστη τιμή €1,15 ανά Νέα Μετοχή (το «Εύρος Τιμών»). (...)

(10) Ότι ο αριθμός των Νέων Μετοχών που θα κατανεμηθεί σε ιδιώτες επενδυτές και σε ειδικούς επενδυτές θα καθοριστεί στο τέλος της Δημόσιας Προσφοράς, λαμβάνοντας υπόψη τη ζήτηση που θα έχουν εκδηλώσει αυτοί οι επενδυτές. Τουλάχιστον 15% των Νέων Μετοχών (που αντιστοιχεί σε 180.000.000 εκ των Νέων Μετοχών) και τουλάχιστον 85% των Νέων Μετοχών (που αντιστοιχεί σε 1.020.000.000 εκ των Νέων Μετοχών) θα επιμεριστεί κατ' αρχάς στους επενδυτές που εγγράφονται στη Δημόσια Προσφορά και στη Διεθνή Προσφορά, αντίστοιχα.

(11) Ότι οι ιδιώτες επενδυτές και ειδικοί επενδυτές που είναι εγγεγραμμένοι μέτοχοι της Εταιρείας, σύμφωνα με το μετοχολόγιό της που τηρείται ηλεκτρονικά μέσω της ΕΛΚΑΤ, τη Δευτέρα 19 Απριλίου 2021 κατά την εκκίνηση διαπραγμάτευσης των κοινών μετοχών της μετά το Reverse Split που αποφασίσθηκε από την ΕΓΣ, και οι οποίοι εγγράφονται για την απόκτηση Νέων Μετοχών στη Δημόσια Προσφορά (οι «Κατά Προτεραιότητα Επενδυτές) θα δικαιούνται προνομιακής κατανομής επί των Νέων Μετοχών που θα επιμεριστούν στη Δημόσια Προσφορά, η οποία προνομιακή κατανομή θα είναι ανάλογη του ποσοστού συμμετοχής του Κατά Προτεραιότητα Επενδυτή στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά την ανωτέρω ημερομηνία. Κατά Προτεραιότητα Επενδυτές που εγγράφονται τόσο στη Δημόσια Προσφορά όσο και στη Διεθνή Προσφορά, εφόσον συντρέξει τέτοια περίπτωση, δεν θα δικαιούνται προνομιακής κατανομής στη Δημόσια Προσφορά. (...)

Αθήνα, 16.04.2021 Για την Πειραιώς Financial Holdings A.E.

Ξεκινά και πάλι η διαπραγμάτευση

Υπενθυμίζεται ότι τη Δευτέρα, 19 Απριλίου, ξεκινά και πάλι η διαπραγμάτευση των μετοχών της Τράπεζας μετά το reverse split, κατά το οποίο η τιμή αναπροσαρμόστηκε και θα ξεκινήσει τη διαπραγμάτευση από τα 4,78 ευρώ. 

Το reverse split έγινε με αναλογία 16,5 παλαιές για κάθε 1 νέα μετοχή, με αύξηση της ονομαστικής αξίας από τα 6 ευρώ στα 99 ευρώ και στη συνέχεια με μείωση από τα 99 ευρώ στο 1 ευρώ (ονομαστική τιμή) και με μείωση του αριθμού μετοχών στα 50,3 εκατ. τεμάχια από 831 εκατ., με στόχο τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 4,9 δισ. ευρώ και τη δημιουργία ειδικού αποθετικού που θα χρησιμοποιηθεί για συμψηφισμό των συσσωρευμένων ζημιών.

* Με πληροφορίες από athexgroup.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου