16 Μαρτίου 2016

Ζημιές συνολικά 7 δισ. ευρώ εμφάνισαν οι Τράπεζες το 2015

Ζημιές συνολικού ποσού 7,04 δισ. ευρώ κατέγραψαν στα αποτελέσματά τους το 2015 οι 4 συστημικές ελληνικές τράπεζες. Συγκεκριμένα η Alpha Bank εμφανίζει ζημιές 1,37 δισ. ευρώ, η Εθνική Τράπεζα συνολικές ζημιές ομίλου 2,61 δισ. ευρώ, η  Eurobank συνολικό αποτέλεσμα ομίλου ζημιες 1,20 δισ. ευρώ και Τράπεζα Πειραιώς επίσης ζημιές 1,86 δισ ευρώ για το 2015.

Πιο αναλυτικά: 

1. Alpha Bank: Ζημιές 1,37 δισ. ευρώ στα αποτελέσματα μετά φόρων.
Με βελτιωμένα καθαρά έσοδα από τόκους και ενισχυμένη κεφαλαιακή θέση έκλεισε το 2015 για την Alpha Bank. Στα αποτελέσματα μετά φόρων η τράπεζα εμφανίζει ζημιές 1,37 δισ. ευρώ, ωστόσο το Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων ανήλθε σε 1,149 δισ. ευρώ, αυξημένο κατά 8,4% σε ετήσια βάση.

Αναλυτικότερα, το Καθαρό Έσοδο Τόκων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο σε ετήσια βάση και ανήλθε σε 1,931 δισ. ευρώ (+0,6%), όπως επίσης και τα Κύρια Λειτουργικά Έσοδα παρέμειναν σταθερά σε ετήσια βάση (-0,2%) και διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 2.303,1 εκατ., παρά τις αντιξοότητες του 2015.

Τα Λειτουργικά Έξοδα, εξαιρουμένων των εξόδων συγχωνεύσεως και των εκτάκτων εξόδωv, διαμορφώθηκαν σε 1,153 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 7,6% σε ετήσια βάση, κυρίως ως αποτέλεσμα της μειώσεως των Δαπανών Προσωπικού, της επιτεύξεως συνεργειών συγχωνεύσεως, καθώς και των περαιτέρω πρωτοβουλιών για τον εξορθολογισμό του κόστους. Ο Δείκτης Εξόδων/Εσόδων το 2015 διαμορφώθηκε σε 50,1%.

Οι Προβλέψεις για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου διαμορφώθηκαν σε 3 δισ. ευρώ το 2015 και συμπεριλαμβάνουν ζημίες απομειώσεως ύψους 1,65 δισ. ευρώ με βάση το συνολικό αποτέλεσμα του Ελέγχου της Ποιότητας των Στοιχείων του Ενεργητικού (Asset Quality Review - "AQR”). Οι σωρευτικές προβλέψεις διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 15,8 δισ. και αντιστοιχούν στο 26% του δανειακού χαρτοφυλακίου. Ο Δείκτης Καλύψεως Καθυστερήσεων διαμορφώθηκε σε 69% το δ΄ τρίμηνο 2015. Ο Δείκτης Καθυστερήσεων ανήλθε σε 36,8% στο τέλος Δεκεμβρίου 2015.

Το Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων αυξήθηκε κατά 8,4% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκε σε 1,149 δισ. ευρώ, κυρίως λόγω της ανθεκτικότητας των λειτουργικών εσόδων και της περαιτέρω βελτιώσεως της αποδοτικότητας.

Στα οικονομικά αποτελέσματα της Alpha Bank καταγράφεται επίσης ενίσχυση της κεφαλαιακής θέσεως ως αποτέλεσμα της επιτυχούς Αυξήσεως Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους 2,56 δισ. ευρώ με πλήρη κάλυψη των αναγκών του δυσμενούς σεναρίου της Συνολικής Αξιολογήσεως (Comprehensive Assessment - "CA”) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τραπέζης.


Πηγή: www.capital.gr
Δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα στο: 


2. Εθνική: Συνολικά αποτελέσματα Ομίλου ζημιές 2,615 δισ. ευρώ 

Για το σύνολο του 2015, τα συνολικά αποτελέσματα του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε ζημιές 2,615 δισ. ευρώ, ενώ τα οργανικά έσοδα ανήλθαν σε 2,110 δισ. ευρώ. 

Το συνολικό ενεργητικό υποχώρησε οριακά κατά 1,8% στα 83,7 δισ. ευρώ, ενώ οι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά 2,6% στα 42,9 δισ. ευρώ. Όσον αφορά την ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου, τα δάνεια σε καθυστέρηση πάνω από 90 ημέρες (μη εξυπηρετούμενα) ανήλθαν στο 33,1% στα χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με τον ανταγωνισμό. 

Οι προβλέψεις για το 2015 στην Ελλάδα ύψους 3,5 δισ. ευρώ αντικατοπτρίζουν πλήρως τα αποτελέσματα του ελέγχου ποιότητας στοιχείων του ενεργητικού (AQR - 2,3 δισ. ευρώ) και οδηγούν το ποσοστό κάλυψης καθυστερήσεων άνω των 90 ημερών σε 76,8% (74,6% σε επίπεδο Ομίλου1), στα υψηλότερα επίπεδα του κλάδου

Τα ίδια κεφάλαια βελτιώθηκαν σημαντικά κατά 41,5% στα 7,071 δισ. ευρώ. Ο δείκτης ιδίων κεφαλαίων CET 1 διαμορφώθηκε στο 17,5%, ενώ συνυπολογιζόμενων και των CoCos, ο δείκτης αυξάνεται στο 22,7%.

Κατά το δ’ τρίμηνο του 2015 τα εγχώρια οργανικά κέρδη προ προβλέψεων της ΕΤΕ αυξήθηκαν κατά 10,1% αντανακλώντας τις πρώιμες ενδείξεις βελτίωσης στα καθαρά έσοδα από τόκους και προμήθειες. Τα εγχώρια λειτουργικά έξοδα για το 2015 ανήλθαν σε 1,030 δισ. ευρώ (-2,1% σε σχέση με το 2014). Στην Ελλάδα, οι δαπάνες προσωπικού μειώθηκαν κατά 0,7% σε σχέση με το προηγούμενο έτος και συνολικά κατά 43% από το 2009

Σημειώνεται ότι η ρευστότητα της ΕΤΕ θα ενισχυθεί περαιτέρω κατά 3,5 δισ. από την πώληση της Finansbank που αναμένεται να ολοκληρωθεί στο β΄ τρίμηνο του 2016. 

Πηγή: www.naftemporiki.gr 

3. Eurobank: Συνολικό αποτέλεσμα Ομίλου ζημιά € 1,2 δισ. το 2015

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Τράπεζας, το τελευταίο τρίμηνο του έτους αποτέλεσε μια περίοδο θετικών εξελίξεων για τη Eurobank, καθώς ολοκληρώθηκε με επιτυχία η ανακεφαλαιοποίηση της τράπεζας κατά € 2,0 δισ., με αποκλειστική συμμετοχή κεφαλαίων από την αγορά, ενώ παράλληλα σημειώθηκε σημαντική εισροή καταθέσεων, η οποία συνετέλεσε στη μείωση της χρηματοδότησης από το ευρωσύστημα.


Οι υψηλές προβλέψεις επιβάρυναν, σύμφωνα με την τράπεζα, το τελικό αποτέλεσμα του ομίλου το οποίο διαμορφώθηκε σε ζημιές 175 εκατ. ευρώ το δ’ τρίμηνο και 1,2 δις. ευρώ στο σύνολο του 2015. Συγκεκριμένα, οι προβλέψεις πιστωτικών κινδύνων σε ετήσια βάση αυξήθηκαν κατά 17,7% και διαμορφώθηκαν σε 2,665 εκατ. ευρώ το 2015, από 2.264 εκατ. το 2014, αποτελώντας το 6,50% των χορηγήσεων. 

Τα δάνεια σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών αποτελούσαν το 35,2% του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων στο τέλος Δεκεμβρίου 2015. Η κάλυψη των δανείων αυτών από προβλέψεις παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα και διαμορφώθηκε σε 64,8% στο τέλος Δεκεμβρίου.

Επίσης η Τράπεζα εμφανίζει μείωση των λειτουργικών δαπανών κατά 5,8% σε ετήσια βάση. 

Οι δραστηριότητες στο εξωτερικό κατέγραψαν αξιοσημείωτες επιδόσεις, καθώς για πρώτη φορά μετά το 2011 επιτεύχθησαν κέρδη σε ετήσια βάση. Ειδικότερα, τα καθαρά επαναλαμβανόμενα κέρδη διαμορφώθηκαν σε 67εκατ. το 2015, έναντι ζημιών ύψους 182εκατ. ευρώ το 2014.

H χρηματοδότησης της τράπεζας από το ευρωσύστημα υποχώρησε σε 24,3 δισ. ευρώ στο τέλος Φεβρουαρίου 2016, από 31,6 δισ. ευρώ στο τέλος Σεπτεμβρίου 2015.


Πηγή: www.capital.gr 
Ολόκληρη η ανακοίνωση αποτελεσμάτων της τράπεζας: eurobank (574 KB 

4. Τρ.Πειραιώς:  Ζημιά € 1,86 δισ. το 2015.

Άνοδο 15% στα προ προβλέψεων κέρδη που διαμορφώθηκαν στα 1,125 δις. ευρώ εμφάνισε το 2015 η Τράπεζα Πειραιώς. Παράλληλα, οι αυξημένες προβλέψεις 1,6 δις. ευρώ το δ’ τρίμηνο του έτους επιβάρυναν τα τελικά αποτελέσματα χρήσης του 2015, με τ
α καθαρά αποτελέσματα από συνεχιζόμενες δραστηριότητες που αναλογούν στους μετόχους να διαμορφώνονται σε ζημιά €1.858 εκατ. το 2015. Εξ αυτών ζημιά €1.238 εκατ. αφορά το 4ο 3μηνο του έτους, λόγω των αυξημένων εξόδων προβλέψεων. 

Ο δείκτης δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών, μετά από μακρά χρονική περίοδο, παρουσίασε μείωση στο 39,5% στο τέλος Δεκεμβρίου 2015 από 40,5% στις 30 Σεπτεμβρίου 2015. O δείκτης κάλυψης των δανείων σε καθυστέρηση από σωρευμένες προβλέψεις στο τέλος Δεκεμβρίου 2015 ενισχύθηκε στο 65% από 61% στο τέλος Σεπτεμβρίου 2015.

Ορισμένα ακόμη στοιχεία της 
Τράπεζας Πειραιώς

Τα επαναλαμβανόμενα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων του Ομίλου το 2015 αυξήθηκαν κατά 15% στα €1.125 εκατ. Τα επαναλαμβανόμενα καθαρά λειτουργικά έσοδα στο 2015 ανήλθαν σε €2.374 εκατ., αυξημένα 4% ετησίως. Το επαναλαμβανόμενο λειτουργικό κόστος για το 2015 ήταν μειωμένο κατά 5% ετησίως στα €1.249 εκατ.

Οι προβλέψεις δανείων το 2015 ανήλθαν σε €3.487 εκατ. έναντι €3.670 εκατ. το προηγούμενο έτος, θωρακίζοντας έτσι περαιτέρω τον Ισολογισμό του Ομίλου και διαμορφώνοντας τις σωρευμένες προβλέψεις στο τέλος του 2015 σε €17.480 εκατ. ή 26% του δανειακού χαρτοφυλακίου. 


Πηγή: Στοχεία από www.capital.gr
Διαβάστε ακόμη: Τι ειπώθηκε στο conference call της Τράπεζας Πειραιώς


yle="text-align: center;">

1 σχόλιο:

  1. Υπερβολικά αισιόδοξος εμφανίζεται ο Μιχάλης Σάλλας, Πρόεδρος της Τράπεζας Πειραιώς, σε συνένετευξή του στη γερμανική εφημερίδα Börsen-Zeitung όταν αναφέρει: «Το πολιτικό και οικονομικό περιβάλλον έχει σταθεροποιηθεί» προσθέτοντας και τρία μηνύματα: οι ελληνικές τράπεζες ανακτούν την κερδοφορία τους, το ποσοστό των «κόκκινων» δανείων μειώνεται και οι τράπεζες αποπληρώνουν δάνεια στην ΕΚΤ. Οι δηλώσεις του από το tovima.gr. Και ένα σχόλιο πάνω σε αυτές: Αλήθεια σε ποια στοιχεία στηρίζεται και τα λέει όλα αυτά; Ειδικά όσον αφορά την κερδοφορία των τραπεζών τα αποτελέσματα της περασμένης χρονιάς που μόλις δημοσιεύτηκαν τον διαψεύδουν, όσο για τον καινούργιο χρόνο δεν νομίζει ότι είναι κάπως πρόωρο να προβαίνει σε δηλώσεις;

    ΑπάντησηΔιαγραφή