27 Νοεμβρίου 2015

Στις 2 Δεκεμβρίου η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών Alpha Bank και Eurobank

Από την Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου ξεκινά η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών των Alpha Bank και Eurobank, σύμφωνα με τα σχετικά χρονοδιαγράμματα.

Οι δύο τράπεζες έθεσαν στη διάθεση του επενδυτικού κοινού το εγκριθέν, στην από 26.11.2015 συνεδρίαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Ενημερωτικό Δελτίο αναφορικά με την ΑΜΚ και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των εκ της Αυξήσεως νέων κοινών μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Πιο συγκεκριμένα:

Alpha Bank: 

Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνολικού ποσού 2,563 δισ. ευρώ συμπεριλαμβανομένης της διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, καλύφθηκε στο σύνολό της με καταβολή μετρητών και με την (εξομοιούμενη) κεφαλαιοποίηση χρηματικών απαιτήσεων, ως εξής: 
α) με την έκδοση και προσφορά μέσω διεθνούς βιβλίου προσφορών 776.084.586 Νέων Μετοχών, οι οποίες καλύφθηκαν με την καταβολή μετρητών ύψους Ευρώ 1.552.169.172 και
β) με την έκδοση και διάθεση προς τους κατόχους τίτλων, 505.415.414 Νέων Μετοχών, οι οποίες καλύφθηκαν δια κεφαλαιοποιήσεως χρηματικών απαιτήσεων ύψους Ευρώ 1.010.830.828.
Ήτοι με την έκδοση και διάθεση συνολικώς 1.281.500.000 νέων, κοινών, ονομαστικών μετά ψήφου άυλων μετοχών της Τράπεζας ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,30 η κάθε μία και με τιμή διάθεσης Ευρώ 2,00, ανά μετοχή. 
Κατόπιν της Αύξησης, το ολοσχερώς καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ 461.064.360,00, διαιρούμενο σε 1.536.881.200 κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,30 εκάστης. 

Στο χρονοδιάγραμμα της Αύξησης της Alpha Bank προβλέπονται μεταξύ άλλων: 
27.11.2015: Προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης των υφιστάμενων μετοχών της Τράπεζας λόγω reverse split.
30.11.2015: Ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων για reverse split
2.12.2015: Έναρξη διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών και όλων των υφιστάμενων μετοχών της Τράπεζας μετά το reverse split.

Eurobank: 

Η Eurobank Ergasias θέτει στη διάθεση του επενδυτικού κοινού το Ενημερωτικό Δελτίο για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών των 2.038.920.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με την καταβολή μετρητών, σύμφωνα με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 16ης Νοεμβρίου 2015.

Στο σχετικό χρονοδιάγραμμα της Eurobank προβλέπονται μεταξύ άλλων: 
27.11.2015: Προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης των υφιστάμενων μετοχών της Τράπεζας λόγω της συνένωσής τους (reverse split).
30.11.2015: Ημερομηνία καταγραφής δικαιούχων των υφιστάμενων μετοχών της Τράπεζας μετά τη συνένωσή τους (reverse split)
2.12.2015: Έναρξη διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών και όλων των υφιστάμενων μετοχών της Τράπεζας μετά τη συνένωσή τους (reverse split).

Πηγή: Στοιχεία από 
www.capital.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου