3 Νοεμβρίου 2015

Αύξηση του μετοχικού τους κεφαλαίου ανακοίνωσαν οι συστημικές Τράπεζες

Την αύξηση του μετοχικού τους κεφαλαίου ανακοίνωσαν οι 4 συστημικές Τράπεζες στην Ελλάδα προκειμένου να καλύψουν τις κεφαλαιακές τους απαιτήσεις, συνολικού ύψους 14,4 δισεκ. ευρώ, σύμφωνα με το  σενάρια δυσμενών εξελίξεων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. 
Συγκεκριμένα:  

Eurobank*: 
Την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 2,122 δισ. ευρώ ανακοίνωσε η Eurobank και στο πλαίσιο αυτό θα συγκληθεί η γενική συνέλευση των μετόχων της τράπεζας στις 16 Νοεμβρίου. Η διοίκηση της τράπεζας προτείνει reverse split σε αναλογία 1 νέα για κάθε 100 παλιές.
Σε γραπτή του δήλωση, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Eurobank, Νικόλαος Καραμούζης, αναφέρει ότι η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που ανακοινώθηκε σήμερα, θα επιτρέψει στην Eurobank να καλύψει πλήρως τις εποπτικές κεφαλαιακές της ανάγκες και να ενισχύσει περαιτέρω την κεφαλαιακή της βάση, πηγαίνοντας το δείκτη tier 1 στο 17,7%, βάσει των στοιχείων pro-forma του Σεπτεμβρίου 2015.
Αυτό θα μας επιτρέψει να συνεχίσουμε να οικοδομούμε τη θετική δυναμική της επιχείρησής μας που είναι τοποθετημένη ανταγωνιστικά, για να επωφεληθεί από τις ευκαιρίες που βλέπουμε στην ελληνική οικονομία, αναφέρει ο Νικόλαος Καραμούζης.
Νωρίτερα, ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας, Φωκίων Καραβίας, σε τηλεδιάσκεψη ανέφερε ότι στόχος της διοίκησης είναι η τράπεζα να παραμείνει ιδιωτική, μειώνοντας τη συμμετοχή του ΤΧΣ και αποφεύγοντας την έκδοση CoCos.
«Έχουμε διασφαλίσει τη συμμετοχή των ιδιωτών μετόχων στην επικείμενη ΑΜΚ. Στις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας, θα ανακοινώσουμε ομάδα βασικών επενδυτών (cornerstone)» ανέφερε ο Φωκίωνας Καραβίας. 

Τράπεζα Πειραιώς: 
Σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ύψους έως 4,933 δισ. ευρώ προχωράει η Τράπεζα Πειραιώς. Το ποσό αφορά στο σύνολο των κεφαλαιακών αναγκών της τράπεζας, σύμφωνα με το δυσμενές σενάριο με βάση το stress test. 
Οι μεγάλες κεφαλαιακές ανάγκες που παρουσιάζει η Τράπεζα Πειραιώς οφείλονται αφενός στις μεγάλες εξαγορές και τραπεζών μη αυτόνομα βιώσιμων που έκανε η Τράπεζα τα προηγούμενα χρόνια με αποτέλεσμα να έχει το μεγαλύτερο χαρτοφυλάκιο δανείων, καθώς και στο γεγονός ότι έχει αποπληρώσει τις προνομιούχες μετοχές του δημοσίου. 
Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, στις 15 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας Πειραιώς με αντικείμενο, μεταξύ άλλων:
Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών για την άντληση κεφαλαίων μέχρι 4,933 δισ. ευρώ (εκ των οποίων ποσό 2,213 δισ. ευρώ αντιστοιχεί στο βασικό σενάριο). Η αύξηση θα καλυφθεί με μετρητά ή και κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων ή και εισφορά σε είδος και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων. 
Έκδοση ομολογιακού δανείου με υπό αίρεση μετατρέψιμες ομολόγιες έως ποσού 2,040 δισ. ευρώ (δηλαδή το 75% της διαφοράς μεταξύ του Δυσμενούς και του Βασικού σεναρίου του stress test) προς κάλυψη αποκλειστικά από το ΤΧΣ. 
Στα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι επίσης η αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής μετοχής με ταυτόχρονη μείωση του αριθμού των κοινών μετοχών της τράπεζας (reverse split)

Alpha Bank***: 
Γενική Συνέλευση με αποκλειστικό θέμα συζήτησης την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου συγκαλεί για το Σάββατο, 14 Νοεμβρίου, η Alpha Bank. Σημειώνεται ότι βάσει των πρόσφατων stress tests της ΕΚΤ, οι κεφαλαιακές ανάγκες της τράπεζες ανέρχονται στα 263 εκατ. ευρώ όσον αφορά στο βασικό σενάριο και στα 2,7 δισ. ευρώ όσον αφορά στο δυσμενές.
Στα θέματα της ημερήσιας διάταξης περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων και τα εξής:
1. Αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής, ονομαστικής, μετά δικαιώματος ψήφου, αΰλου μετοχής εκδόσεως της Τραπέζης, δια μειώσεως του αριθμού αυτών, λόγω συνενώσεως (reverse split).
2. Άντληση υπό της Τραπέζης κεφαλαίων, κατ’ εφαρμογή του ν. 3864/2010 (ως ισχύει), συνεπεία αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου αυτής, δια:
Καταβολής μετρητών (συμπεριλαμβανομένης της προς μετρητά εξομοιουμένης κεφαλαιοποιήσεως χρηματικών απαιτήσεων), μετά καταργήσεως των δικαιωμάτων προτιμήσεως υπέρ των μετόχων της Τραπέζης, με την έκδοση νέων, κοινών, ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, αΰλων μετοχών.
Αναγκαστικής μετατροπής κεφαλαιακών μέσων ή/και λοιπών υποχρεώσεων, συμφώνως προς τους όρους και υπό τις διακρίσεις του άρθρου 6α παράγρ. 1 επ. ν. 3864/2010 (ως ισχύει), μετά καταργήσεως (όπου απαιτείται) των δικαιωμάτων προτιμήσεως. Έκδοση και διάθεση προς τους κατόχους των (μετατρεπομένων) κεφαλαιακών μέσων και λοιπών υποχρεώσεων νέων κοινών, ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, αΰλων μετοχών,
Εισφοράς εις είδος υπό του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητος χρηματοοικονομικών μέσων κυριότητος του ιδίου, άνευ δικαιωμάτων προτιμήσεως υπέρ των μετόχων της Τραπέζης. Έκδοση υπό της τελευταίας και προς το Ταμείο διάθεση νέων κοινών, ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, αΰλων μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης.
3. Έκδοση υπό της Τραπέζης μετατρεψίμου ομολογιακού δανείου, μετά παραλλήλου καταργήσεως των δικαιωμάτων προτιμήσεως υπέρ των μετόχων της Τραπέζης.
4. Έκδοση υπό της Τραπέζης και, κατ’ άρθρο 7 παράγρ. 2 ν. 3864/2010 (ως ισχύει), διάθεση προς το Ελληνικό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητος υπό αίρεση μετατρεψίμου ομολογιακού δανείου καλυφθησομένου δια εισφοράς εις είδος υπό του Ταμείου, άνευ δικαιωμάτων προτιμήσεως υπέρ των μετόχων της Τραπέζης. 

Εθνική Τράπεζα:
Σχετικά στην ανάρτησή μας:
Πώληση του 100% της Finansbank αποφάσισε η Εθνική Τράπεζα

Σχετική ανάρτηση:
ΕΚΤ: Μέχρι 14,4 δισεκ. ευρώ οι κεφαλαιακές ανάγκες των 4 συστημικών τραπεζών

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου